Leerlingbegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op school. Daarom hebben we de leerlingbegeleiding zo geregeld, dat je voor allerlei zaken altijd bij een teamlid terecht kunt.

Coaching

Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een eigen coach. De coach is voor leerling en het thuisfront het eerste aanspreekpunt. Hij of zij begeleidt de leerling bij het (leren) leren. Minimaal één keer per periode hebben de coach en leerling een gesprek, waarin besproken wordt hoe het met de leerling gaat. Samen houden ze systematisch bij of er uitdagende doelen gesteld worden, hoe er aan doelen wordt gewerkt en welke resultaten er worden gehaald.

De coach verzamelt ook informatie over de leerling bij andere teamleden en heeft zo een goed beeld van de leerling en de vorderingen. Indien nodig neemt de coach na een voortgangsvergadering contact op met thuis en/of met de pedagogisch medewerker.

Meerdere malen per jaar nodigt de coach leerlingen en ouders/verzorgers uit voor een leerling-ouder-coachgesprek. In die gesprekken bespreken jullie samen hoe het met de leerling op school gaat.

Kring

Een kring is een vaste groep leerlingen met één of twee vaste coaches. In de meeste gevallen is een kring de klas waar je in zit. Omdat je steeds met dezelfde mensen een kring vormt, krijg je de mogelijkheid om je snel vertrouwd te voelen bij ons op school.

Activiteiten

In de kring vinden allerlei activiteiten plaats op vaste tijdstippen. Denk bijvoorbeeld aan luisteren, vertellen, discussiëren, lezen, praten over onderwerpen als vriendschap, school, het nieuws en je hobby’s. Verder vier je bijvoorbeeld Sinterklaas in de kring.

Plannen en leren

Daarnaast is de kring ook de plek waar je onder begeleiding van jouw coach leert plannen en leren. Ook maak je kennis met herstelrecht en het model van de pedagogische dansvloer.

Speciale kring

In leerjaar 1 staat een speciale kring op het rooster: de Toolbox. In die tijd leer je planmatig vaardigheden aan. Zoals een agenda gebruiken, een planning maken, een presentatie geven, gericht zoeken op internet, het indelen van een werkstuk, digitale vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en woordjes leren.

Testen

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden maken we onder andere gebruik van een aantal testen, zoals het Cito Volg- en Adviessysteem en de Dyslexiescreening. Meer informatie vind je in het document ‘Zorg en begeleiding, testen’.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school, na overleg met de ouders, vaststelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het ontwikkelingsperspectief schatten we in welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft op langere termijn. Samen met de leerling en ouders/verzorgers stellen we doelen en we kijken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft om deze doelen te behalen. 

De pedagogisch medewerker draagt zorg voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. De inhoud wordt te allen tijde met de leerling en ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Dossiervorming

Op !mpulse Kollum doen wij, in het kader van pedagogische, didactische en zorgdoeleinden, aan dossiervorming. Indien nodig verstrekken we bepaalde informatie uit het dossier aan derden. Heb je hier als ouders/verzorgers bezwaar tegen, dan wordt je verzocht dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk aan de school door te geven.