Verzuim en verlof

Afwezigheid door ziekte

Als je ziek bent, willen we dit graag dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 uur weten; één van je ouders/verzorgers belt dan naar de verzuimcoördinator 0511-451216 of mailt naar idebruine@pj.nl. Wanneer je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld jij je af bij de verzuimcoördinator of de pedagogisch medewerker.

Via de wet zijn er regels vastgesteld met betrekking tot verzuim. Hieronder wordt het een en ander toegelicht.

Leerplicht en vrijstelling van schoolbezoek

In de Leerplichtwet staat dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar wegblijven, maar er zijn uitzonderingen. Deze uitzonderingen staan duidelijk in een officiële folder. Deze folder is verkrijgbaar bij onze administratie, of je leest ‘m via de site van de Rijksoverheid.

Protocol OSG Piter Jelles

Het protocol van OSG Piter Jelles is te vinden op de website en ligt ter inzage op de school. Ouders/verzorgers die voor hun kind vrijstelling van schoolbezoek willen vragen, moeten dit minimaal 3 weken van tevoren doen via een aanvraagformulier.

Aanvraagformulier verzuim

Dit aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden ingeleverd bij de directeur. Deze toetst aan de leerplichtwet of er gegronde reden is voor vrijstelling van schoolbezoek.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit te melden bij het digitaal verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Via het verzuimloket wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling is ingeschreven ingelicht.  

Verlof buiten schoolvakanties

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

  • gewichtige omstandigheden;
  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.

Voor het aanvragen van verlof is het “Protocol verlof buiten de schoolvakanties en toptalenten” beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.