Extra ondersteuning

Vanuit Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook de scholen van OSG Piter Jelles, zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling onze mogelijkheden te boven gaat, dan zijn we verplicht om te zoeken naar een passende onderwijsplek.

Samenwerken voor passend onderwijs

Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze scholen lukt het niet altijd om voor iedere leerling een passende onderwijs- of ondersteuningsaanbod te bieden. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar die OSG Piter Jelles niet kan bieden. Door de samenwerking met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is het mogelijk om toch nog passend onderwijs voor een leerling te vinden.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school, na overleg met de ouders, vaststelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het ontwikkelingsperspectief schatten we in welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft op langere termijn. Samen met de leerling en ouders/verzorgers stellen we doelen en we kijken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft om deze doelen te behalen. Tenminste een keer in het jaar wordt het ontwikkelingsperspectief geëvalueerd.

Mogelijkheden van ondersteuning

Op de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard staan de schoolondersteuningsprofielen van de scholen van OSG Piter Jelles. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.