Zorgstructuur

Binnen de scholen van OSG Piter Jelles is in eerste instantie het docententeam verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen. De mentor of coach houdt de voortgang van de leerling in de gaten en biedt de gewenste zorg.

Pedagogisch medewerker

Is de zorg die de mentor of coach verleend niet voldoende, dan komt de zorgvraag bij de pedagogisch medewerker van de school terecht. Op iedere locatie van OSG Piter Jelles zijn er één of meerdere pedagogisch medewerkers werkzaam. Het kan zijn dat de pedagogisch medewerker besluit om advies in te winnen over hoe om te gaan met een situatie en/of leerling. Dit gebeurt in het Zorg Advies Team (ZAT).

Zorg Advies Team

In het interne Zorg Advies Team nemen verschillende personen op aanvraag plaats. Denk hierbij aan de zorgcoördinator, het afdelingshoofd/de leerjaarcoördinator, School Maatschappelijk Werk, de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar en/of een gedragskundige van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Ontwikkelingsperspectief

In overleg en op advies kan er een ontwikkelingsperspectief voor de leerling worden opgesteld. Bij de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van specialisten die bij de school zijn aangesloten. Het belang van de leerling staat hierin altijd voorop. We betrekken de ouders/verzorgers bij alle voorgenomen acties.

Extern Zorg Advies Team

Als de maatregelen niet de gewenste effecten hebben, kan de situatie van de leerling besproken worden in het externe Zorg Advies Team van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders/verzorgers. In dit externe team zijn specialisten van buiten de school aanwezig. Een advies van dit team kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling beter op zijn/haar plaats is op een andere school.