Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd.

Algemene- & specifieke schoolbijdrage

Voor alle scholen is er een algemene schoolbijdrage. Hiermee kan de school voorzieningen in stand houden die niet kunnen worden betaald uit het geld dat de school van de overheid krijgt, bijvoorbeeld voorzieningen in de mediatheek of de kluisjes.

Bij de specifieke schoolbijdrage gaat het om activiteiten en excursies die bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een activiteitenweek en biedt leerlingen de kans om ook buiten het schoollokaal te leren.

Gevolgen wel of niet betalen vrijwillige ouderbijdrage

Wij geven nadrukkelijk aan dat toelating tot de school, het deelnemen aan onderwijs, examens en extra activiteiten niet beïnvloed wordt door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor de meeste niet verplichte activiteiten en voorzieningen is de school er wel van afhankelijk, omdat deze hiervoor geen andere financieringsbronnen heeft.

Als ouders ervoor kiezen de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wanneer een substantieel aantal ouders ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen niet meer of in geringe mate kunnen aanbieden. Voor specifieke activiteiten kan de school besluiten dat deze alleen doorgang vinden als 90% van de ouders zich bereid hebben verklaard hiervoor te betalen. Meer inhoudelijke informatie hierover is te vinden in de schoolgids van de school en in het document over de ouderbijdrage.

Bijzondere situaties

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen belangrijk is om deel te nemen aan de extra activiteiten. Daarom kan een school van OSG Piter Jelles in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. De schoolleiding kan hier meer informatie over geven.

Instemming en verantwoording ouderbijdrage

De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming, wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.