Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd.

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

In de vrijwillige ouderbijdrage wordt ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de school voor leerlingen afsluit. Voor alle scholen van OSG Piter Jelles gaat het om een bedrag van €2,25 per leerling.

Gevolgen wel of niet betalen vrijwillige ouderbijdrage

Wij geven nadrukkelijk aan dat toelating tot de school en het deelnemen aan onderwijs en examens niet beïnvloed wordt door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie hierover is te vinden in het document over Schoolkosten.

Kies je er als ouder/verzorger voor om de structurele of incidentele vrijwillige bijdrage niet te betalen? Dan is het wel mogelijk om uitgesloten te worden van extra activiteiten en diensten.

Bijzondere situaties

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen belangrijk is om deel te nemen aan de extra activiteiten. Daarom kan een school van OSG Piter Jelles in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. De schoolleiding kan hier meer informatie over geven.

Instemming en verantwoording ouderbijdrage

De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming, wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.