Verantwoording en inspraak

Een goede en prettige school maken we samen: leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het onderwijs van OSG Piter Jelles en daar ook invloed op uit kan oefenen.

Horizontale verantwoording en inspraak

Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt en is. Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). Dit zijn de deelraad, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Deelraad

Iedere school heeft een eigen deelraad, welke bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. De deelraad is een raad op schoolniveau. Dit houdt in dat de deelraad zich bezig houdt met alle zaken die de eigen school betreffen. Denk hierbij aan de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw.

Het Servicebureau geldt ook als vestiging van OSG Piter Jelles, daarom heeft het Servicebureau een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bij OSG Piter Jelles bestaat uit vier leden: een leerling, een ouder en twee medewerkers. De medezeggenschapsraad is een bovenschoolse medezeggenschapsraad. Oftewel, door de MR worden alle aangelegenheden op overkoepelend niveau besproken. Daarnaast geven ze advies en/of instemming bij beleidszaken die meer dan één school binnen OSG Piter Jelles aangaan.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft twaalf leden, namelijk drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden. Deze leden zijn samengesteld uit zes leden van OSG Piter Jelles en zes leden van RSG Simon Vestdijk, voor een periode van twee jaar. Na 1 januari 2022 wordt er een GMR samengesteld waarvan de leden voortkomen uit de gehele stichting (OVO Fryslân-Noord).

Wanneer MR en wanneer GMR?

De Wet Medezeggenschap op Scholen onderscheidt zaken die belang zijn voor één school en zaken die van gemeenschappelijk belang, dus voor alle (of de meerderheid van de) scholen. In het laatste geval treedt de GMR in de bevoegdheden van de MR.

Niet het onderwerp, maar de reikwijdte van het voorgenomen besluit, is bepalend voor de keuze tussen MR of GMR. Alle onderwerpen die meerdere scholen betreffen, vallen na de fusie onder de nieuwe stichting en komen op tafel bij de GMR.

Leden van de GMR zijn:

Erik van der Werff (personeel)
Marijke Fris (personeel)
Hilbert Reitsma (personeel)
Nienke Hagen (personeel)
Frederique de Vries (personeel)
Mariëlle Vos (personeel)

Aise Bouma (ouder)
Titia Fokkema (ouder)
Paul van Gessel (ouder)

Ate-harm de Vries (leerling)
Jessie ten Hoeve (leerling)
Ushra Osman (leerling)

Ambtelijk secretaris Grieteke Althuis
E-mail: MR-Secretariaat@pj.nl

Meer informatie over de medezeggenschap van OSG Piter Jelles vind je op de website

Scholen op de kaart

Een andere manier van verantwoording is onze deelname aan ‘Vensters voor Verantwoording’. Het resultaat hiervan is de website van Scholen op de Kaart.

Om één en ander inzichtelijk te maken, heeft de VO-raad een systeem ontwikkeld. Hierbij wordt uitgebreide informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren worden de cijfers gepresenteerd en toegelicht. Denk hierbij aan onderwerpen zoals algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. De lezer kan de cijfers bij Scholen op de Kaart inkijken en vergelijken met die van andere scholen.