Ouder- en leerlingparticipatie

Onderwijsorganisaties hebben een maatschappelijke opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarbij krijgen leerlingen steeds meer mogelijkheden om, op individuele wijze, een eigen leerroute in te vullen.

Maatwerk voor iedere leerling

Om leerlingen uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen, sluiten wij als OSG Piter Jelles aan bij hun leven, zowel binnen als buiten de school. Ons verbinden met een leerling, zijn of haar thuissituatie en leefwereld, vraagt altijd om maatwerk. Hierbij betrekken we ook de ouders/verzorgers en, waar nodig, de omgeving. We maken ze een partner in het proces van de leerling, op het gebied van leren en ontwikkelen.

Betrokkenheid van omgeving

Wij investeren in de ouderbetrokkenheid. Dit doen we door bijvoorbeeld oudergesprekken, ouderavonden en onderzoeken naar de tevredenheid. Daarnaast hebben de vestigingen op verschillende wijze inspraak door ouders geregeld. Bijvoorbeeld door middel van een oudervereniging of een klankbordgroep.

Leerlingentevredenheid

De mening van leerlingen doet er toe. Leerlingen doen daarom jaarlijks mee aan een onderzoek naar hun tevredenheid. De resultaten hiervan zijn terug te vinden op de website van Scholen op de kaart

Daarnaast vragen we leerlingen regelmatig om feedback te geven aan hun docenten. Op deze manier worden de docenten in staat gesteld om hun lessen te verbeteren.

Leerlingen worden actief betrokken bij de gang van zaken op school en de organisatie van activiteiten. Op diverse locaties is er een leerlingenraad, feestcommissie en/of zijn er klassenvertegenwoordigers.