Onderbouw

Met betrekking tot aanname en toelating zijn in principe alle leerlingen met een passend advies toelaatbaar tot !mpulse Kollum.

Leerjaar 1

Alle leerlingen van de basisschool, met een passend advies, zijn in principe toelaatbaar tot het eerste leerjaar van !mpulse Kollum. Bij de toelating werken wij volgens de systematiek van de Plaatsingswijzer. Deze is gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de basisschool.

Warme overdracht

Wanneer de leerling is geplaatst, vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats. Er vindt een gesprek plaats tussen de coach van leerjaar 1 en/of de pedagogisch medewerker van onze school met de leerkracht van groep 8 over de eventuele specifieke leerbehoeften van de leerling. Het doel is het versterken van persoonlijk succes van de leerling tijdens zijn/haar middelbare schoolloopbaan en het voorkomen van studievertraging, afstroming of voortijdig schoolverlaten. De warme overdracht vindt plaats naast een koude overdracht van gegevens op papier.  

Vanaf leerjaar 2

Aanmelden voor tussentijdse instroom kan door middel van het invullen van een interesseformulier via onze website. Bij tussentijdse instroom en de instroom in klas 2, klas 3 vmbo-t of klas 3 havo/vwo vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers en leerling en wordt er contact opgenomen met de school van herkomst. De toelatingscommissie bepaalt vervolgens de toelating en de eventuele voorwaarden. 

De onderbouw

De eerste twee leerjaren vormen samen met leerjaar 3 havo/vwo de onderbouw. De leerjaren in de onderbouw zijn heterogeen samengesteld. In leerjaar 1 en 2 betekent dit dat leerlingen met een vmbo-t, havo en vwo-advies bij elkaar in de stamgroep worden geplaatst. In het derde leerjaar wordt een splitsing gemaakt tussen een vmbo-t-klas (bovenbouw) en een havo/vwo-klas.

Inhoud leerstof

Het onderwijs in de onderbouw is gericht op het behalen van de kerndoelen van de onderbouw. Een aantal vakken wordt aangeboden in leergebieden. Op deze manier ervaart de leerling meer samenhang in de leerstof. Naast het leren in lessen en uit boeken, is de leerling meerdere malen per schooljaar bezig met het doen van onderzoek en practica, het leren in projecten en door middel van betekenisvolle opdrachten. Naast het leren in lessen en uit de boeken, leren de leerlingen ook door middel van betekenisvolle opdrachten in projectvorm, door het doen van onderzoek naar iets en we nemen ze mee in de praktijk.

Vakken en leergebieden

Een aantal vakken in leerjaar 1 en 2 wordt in samenhang aangeboden in leergebieden. In het schema staat de samenstelling van de leergebieden weergegeven. Vanaf het derde leerjaar staan er aparte vakken in de lessentabel. Op die manier wordt de leerling voorbereid op de profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw. 
 
Op !mpulse Kollum wordt niet alleen binnen de muren van de school geleerd maar ook daarbuiten. We trekken er met elkaar geregeld op uit voor een bezoek aan musea of theater, gaan de natuur in en doen mee aan educatieve wedstrijden en projecten. 

Vakken/leergebieden

LeergebiedMens en natuurMens en maatschappijKunst en cultuurSport en spel
VakkenNatuurkunde
Scheikunde
Biologie
Verzorging
Voedingsleer
Gezondheidskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Maatschappijleer
Wereldreligies
Tekenen
Handvaardigheid
Drama
Gymnastiek
Bewegen
Sport

Studiewijzers

Voor elk vak of leergebied bieden we een studiewijzer via SOMtoday aan, zodat zowel voor de leerling als het thuisfront inzichtelijk is wat er in de lessen wordt gedaan, wat er thuis van de leerling wordt verwacht en wanneer toetsmomenten plaatsvinden. 

Kring

Een kring is een vaste groep leerlingen met één of twee vaste coaches. In de kring vinden allerlei activiteiten plaats op vaste tijdstippen. De kring is de plek waar leerlingen onder begeleiding van hun coach leren plannen, leren-leren en eigen worden gemaakt met het Herstelrecht en het model van de pedagogische dansvloer. Maar de kring is ook de plek om te luisteren, te vertellen, discussiëren, lezen en te praten over onderwerpen als vriendschap, school, het nieuws en de hobby’s. Omdat de leerling steeds met dezelfde mensen een kring vormt, krijgt hij/zij de mogelijkheid om zich snel vertrouwd te voelen. 

Toolbox

We bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst. Geen gemakkelijke taak, want: hoe ziet die toekomst eruit? We weten wel dat de samenleving snel en sterk verandert. Daarom vinden we het van belang om niet alleen aandacht te geven aan vakkennis, maar ook aan andere 21ste-eeuwse vaardigheden. In leerjaar 1 en 2 staat er daarom een speciale kring op het rooster: de Toolbox. In die tijd worden er -daar waar mogelijk door externe deskundigen- moderne vaardigheden aangeleerd zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking (zoals programmeren) en mediawijsheid. Ook wordt er flink aandacht besteed aan andere vaardigheden zoals ‘leren leren’, zoeken en vinden op internet, een planning maken, een presentatie geven en het indelen van een werkstuk. De leerlingen houden al hun vorderingen bij in een digitaal portfolio.  

Frysk

Yn de ûnderbou fan !mpulse Kollum wurdt Fryske Taal en Kultuer oanbean yn projektfoarm. Dêr spylje setting en community rollen fan betsjutting yn. De skoalle stribbet dernei om it fakgebiet omrekkene op syn minst 40 oeren oan bod komme te litten. De fokus leit dan op de ‘kulturele’ kearndoelen. Dy betreffe ‘De learling as dielnimmer oan in twatalige kultuer’. !mpulse Kollum wurket dan ek fanút Profyl C1 fan it provinsiale Taalplan Frysk (2016). Dêrtroch spylje de ‘talige’ kearndoelen in minder belangrike rol. 

It learoanbod foar Frysk wurdt (dus) sa folle mooglik kontekstryk oanbean. Dy kontekst kin oplevere wurde troch gear te wurkjen mei oare lear- of fakgebieten lykas Keunst en Kultuer, Minsk en Maatskippij, Nederlânsk esfth.), mar ek troch ferbining mei manifestaasjes en aktiviteiten yn de eigen (meartalige) omkriten. 

De gedachte op !mpulse Kollum is dat Frysk part is fan de meartalige kultuer dêr’t learlingen mei te krijen ha yn har deistich libben. Fanút persoanlike ferletten moatte sy harren binnen dat ramt ûntjaan kinne. Eigen talinten en feardichheden binne dan liedend, personalisearre en aktive learstrategieën belangryk. It programma foar Friese Taal en Kultuer is noch folop yn ûntwikkeling: doel is om it fak in dúdlik definiearre rol te jaan yn it totale lesoanbod. Dy rol moat passe by de ûnderwiisfizy fan !mpulse Kollum en it keazen profyl C1.