Zorgteam

De pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol op het gebied van leerlingenzorg, zij zijn de schakel tussen de mentor en de tweede en derdelijnszorg. De pedagogisch medewerkers coördineren alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt zijn binnen de school. Ook voor externe partijen zoals leerplichtambtenaar, sociaalverpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg GGD), Samenwerkingsverband Fryslan-Noard, regiecentrum Veilig Thuis, sociale wijkteams/ gebiedsteams, en anderen. De onderstaande personen maken deel uit van het zorgteam van YnSicht.

Pedagogisch medewerker
Mevr. M van der Linde
mlinde@pj.nl
T (058) 880 15 18
De pedagogisch medewerker is het centrale aanspreekpunt voor alle aspecten die de leerlingenzorg betreffen.

Pedagogisch medewerker
Mevr. Y van der Velde
T (058) 88015 18
yvelde@pj.nl
De pedagogisch medewerker is het centrale aanspreekpunt voor alle aspecten die de leerlingenzorg betreffen.

Gedragsdeskundige
Mevr. M. Fabriek, de gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband Fryslan-Noard is regelmatig aanwezig en ondersteunt de school en de ouder(s)/verzorger(s) bij vragen over de ontwikkeling van leerlingen.

Sociaal-verpleegkundige
Mevr. Anna Brandsma, de sociaal-verpleegkundige is actief vanuit de GGD (gemeentelijke gezondheid dienst). Zij houdt zich bezig met het onderzoeken en bevorderen van gezondheid en welbevinden van de leerlingen.

Mentor/ coach
De mentor/ coach is de persoonlijke begeleider van de leerling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en evt. derden. De mentor/ coach is de eerst verantwoordelijke in het begeleidingstraject van zijn of haar leerlingen.

Faalangstreductietrainer
Mevr. A. Zuiderhof, de faalangstreductietrainer is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met faalangst en/of examenvrees.

Pestcoördinator
Margreet van de Linde en Yfke van de Velde zijn de anti pest coördinatoren van YnSicht.

Dyslexiecoach
De dyslexiecoach is specialist op het gebied van dyslexie. Hij/zij  is tevens de taalcontactpersoon binnen de school. Het doel is zo vroeg mogelijk te signaleren welke leerlingen dyslexie hebben, waarna de dyslexiecoach een intakegesprek doet. Vervolgens zal de dyslexiecoach de dyslectische leerlingen begeleiden op een manier, waardoor de leerling ondanks zijn dyslexie zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Zij is de belangenbehartiger van de dyslectische leerling en heeft een ondersteunende rol naar alle vakdocenten.
De dyslexiecoaches zijn mevr. J. Kiestra en mevr. D. van der Wal.

Decaan
Mevr. L. Woudstra, de decaan is specialist op het gebied van de keuzebegeleiding voor vervolgstudie en beroep.

De leerplichtambtenaar
De pedagogisch medewerker brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of bij andere soorten van zorgwekkende afwezigheid van leerlingen. Deze leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het ZAT. Zij brengt, in overleg met de school, leerling en ouders op de hoogte van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van het ongeoorloofd verzuim. Zo nodig nodigt de leerplichtambtenaar hen uit voor een gesprek. School werkt volgens het verzuimprotocol.

Dynamisch Actie Team (DAT)
Eens per twee weken komt het zorgteam samen met het DAT team. Het DAT-team bestaat uit een sociaal verpleegkundige vanuit de GGD en twee jongerenwerkers vanuit WELLZO. Het DAT-team wordt ingezet voor vroeg signalering en preventie. Anderzijds kan, als dit nodig is, een snelle specialistische interventie plaats vinden. Mentor/coach en ouders worden bij dit proces betrokken.

Zorgadviesteam (ZAT)
Wanneer problemen bij leerlingen en klassen worden geconstateerd en voor de mentoren/ coaches te groot worden, kan hij of zij de leerling opgeven voor een Zorg advies Team (ZAT) bespreking. In dit team hebben naast de pedagogisch specialist ook  medewerkers van buiten de school zitting. De taak van het ZAT is om samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders. Van dit overleg is een privacyreglement opgesteld dat ter inzage ligt op alle scholen van Piter Jelles. Het Zorgadvies team bestaat uit de mentor/coach, pedagogisch medewerkers, de gedragsdeskundige van het Samenwerkingsverband Fryslan-Noard, de sociaal-verpleegkundige (GGD),  de leerplichtambtenaar van Gemeente Leeuwarden en de jongerenwerkers (WELLZO) van de school.

Zorg

Begeleiding
Een vast team docenten geeft les op YnSicht. Daardoor leren leerlingen en docenten elkaar snel goed kennen. Iedereen op YnSicht heeft een coach/mentor die voor voldoende persoonlijke begeleiding zorgt bij het leerproces. Bij deze coach/mentor kunnen leerlingen terecht voor alle vragen, ook als er bijvoorbeeld problemen zijn. Maar hij/zij kijkt ook samen met de leerling of die een vak op een hoger niveau kan doen.
Mede daardoor voelt iedere leerling zich snel thuis op YnSicht. In de derde en vierde klas kan er eventueel ook nog een extra vak worden gevolgd.

Zorgstructuur
Op veel scholen van Piter Jelles is het docententeam in eerste instantie verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. De mentor of coach houdt de voortgang van de leerling in de gaten en biedt de gewenste zorg. Indien de zorg die de mentor of coach verleend ontoereikend blijkt dan komt de zorgvraag terecht bij de pedagogisch medewerker van de school. Op elke locatie van Piter Jelles zijn er één of meerdere werkzaam. Het kan zijn dat de pedagogisch medewerker besluit om advies in te winnen. Dit gebeurt in het Zorg Advies Team (ZAT).
In het interne zorgadviesteam nemen de zorgcoördinator, afdelingshoofd/ leerjaarcoördinator, School Maatschappelijk Werk en personen op aanvraag plaats. Er wordt een handelingsplan of ontwikkelperspectief voor deze leerling opgesteld. Bij de uitvoering van het handelingsplan kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van specialisten die bij de school zijn aangesloten. Het belang van de leerling staat hierin altijd voorop. We betrekken de ouders/verzorgers bij alle voorgenomen acties.
Indien deze maatregelen niet de gewenste effecten hebben, kan de situatie van de leerling, met toestemming van de ouders, besproken worden in het externe
zorgadviesteam van samenwerkingsverband Fryslân-Noard. In dit externe team zijn specialisten aanwezig van buiten de school. Het team kan bijvoorbeeld advies uitbrengen dat de leerling beter op zijn plaats is op een andere school.
Meer informatie over zorg, leerlingbegeleiding en diverse regelingen van Piter Jelles is hier te vinden.