Zorgteam

De zorgfunctionarissen spelen een belangrijke rol op het gebied van leerlingenzorg, zij zijn de schakel tussen de mentor en de tweede en derdelijnszorg. De zorgfunctionarissen coördineren alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt zijn binnen de school. Ook voor externe partijen zoals leerplichtambtenaar, sociaalverpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg GGD), Samenwerkingsverband Fryslan-Noard, regiecentrum Veilig Thuis, sociale wijkteams/ gebiedsteams, en anderen. De onderstaande personen maken deel uit van het zorgteam van YnSicht.

Gedragsdeskundige

Mevr. M. Fabriek, de gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband Fryslan-Noard is regelmatig aanwezig en ondersteunt de school en de ouder(s)/verzorger(s) bij vragen over de ontwikkeling van leerlingen.

Sociaal-verpleegkundige

Mevr. A. Hoekstra, de sociaal-verpleegkundige is actief vanuit de GGD (gemeentelijke gezondheid dienst). Zij houdt zich bezig met het onderzoeken en bevorderen van gezondheid en welbevinden van de leerlingen.

Mentor/ coach

De mentor/ coach is de persoonlijke begeleider van de leerling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en evt. derden. De mentor/ coach is de eerst verantwoordelijke in het begeleidingstraject van zijn of haar leerlingen.

Faalangstreductietrainer

Mevr. A. Zuiderhof, de faalangstreductietrainer is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met faalangst en/of examenvrees.

Dyslexiecoach

De dyslexiecoach is specialist op het gebied van dyslexie. Hij/zij  is tevens de taalcontactpersoon binnen de school. Het doel is zo vroeg mogelijk te signaleren welke leerlingen dyslexie hebben, waarna de dyslexiecoach een intakegesprek doet. Vervolgens zal de dyslexiecoach de dyslectische leerlingen begeleiden op een manier, waardoor de leerling ondanks zijn dyslexie zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Hij/zij is de belangenbehartiger van de dyslectische leerling en heeft een ondersteunende rol naar alle vakdocenten.
Voor de onderbouw is de coach: mevr. J. Kiestra, voor de bovenbouw is de coach : mevr. D van der Wal.

Decaan

Dhr. Riedstra de decaan is specialist op het gebied van de keuzebegeleiding voor vervolgstudie en beroep.

De leerplichtambtenaar

De zorgfunctionaris brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of bij andere soorten van zorgwekkende afwezigheid van leerlingen. Deze leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het ZAT. Zij brengt, in overleg met de school, leerling en ouders op de hoogte van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van het ongeoorloofd verzuim. Zo nodig nodigt de leerplichtambtenaar hen uit voor een gesprek. School werkt volgens het verzuimprotocol.

Dynamisch Actie Team (DAT)

Tijdens de schoolontwikkeling kunnen leerlingen te maken krijgen met grote of kleine persoonlijke problemen. Deze problemen kunnen veelal door de mentor en/of het DAT team opgepakt worden. Het DAT team bestaat uit GGD, jongerenwerk Amaryllis, zorgfunctionarissen YnSicht en leerplichtambtenaar. Dit team komt wekelijks bijeen en werken vanuit preventie.Soms is een probleem zo ingewikkeld dat meer tijd en deskundigheid nodig is. Dan kan een casus besproken worden in het ZAT. Het ZATteam zorgt voor een goede samenwerking tussen school en derdelijns jeugdhulpverlening, zodat leerlingen passende hulp krijgen. Het ZAT team bestaat uit zorgfunctionarissen, leerplichtambtenaar, GGD, gedragsdeskundige SWVB, jongerenwerker van Amaryllis.De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s). Wanneer de mentor het nodig vindt, kan hij de hulp inroepen van zowel de leerjaarcoördinator als de zorgfunctionaris van Ynsicht. Als de leerjaarcoördinator en de zorgfunctionaris externe hulp door deskundigen nodig vindt, dan brengt de zorgfunctionaris de leerling in bij het ZAT team. Hierover vindt eerst van tevoren overleg plaats met ouders/verzorgers en leerling.

Zorgadviesteam (ZAT)

Wanneer problemen bij leerlingen en klassen worden geconstateerd en voor de mentoren/ coaches te groot worden, kan hij of zij de leerling opgeven voor een Zorg advies Team (ZAT) bespreking. In dit team hebben naast de zorgfunctionarissen ook  medewerkers van buiten de school zitting. De taak van het ZAT is om samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders. Van dit overleg is een privacyreglement opgesteld dat ter inzage ligt op alle scholen van Piter Jelles. Het Zorgadvies team bestaat uit de mentor/coach, pedagogisch medewerkers, de gedragsdeskundige van het Samenwerkingsverband Fryslan-Noard, de sociaal-verpleegkundige (GGD),  de leerplichtambtenaar van Gemeente Leeuwarden en de jongerenwerkers (Amaryllis) van de school.