Lestijden

Leerlingen starten om 8:30 uur met de lesdag. Het laatste lesuur is uiterlijk om 16:10 uur afgelopen. 

Eerste lesuur08:30 uur – 09:20 uur
Tweede lesuur 09:20 uur – 10:10 uur
Kleine pauze10:10 uur -10:25 uur
Derde lesuur10:25 uur – 11:15 uur
Vierde lesuur11:15 uur – 12:05 uur
Grote pauze12:05 uur – 12:35 uur
Vijfde lesuur12:35 uur -13:25 uur
Zesde lesuur13:25 uur – 14:15 uur
Kleine pauze14:15 uur -14:30  uur
Zevende lesuur14:30 uur – 15:20 uur
Achtste lesuur15:20 uur – 16:10 uur

Openingstijden school

De school is open van 08.00 tot 16.30 uur. De leerling is dan welkom op school en kan zich op diverse plekken aan zijn schooltaken wijden. Het kan ook zijn dat er zaken worden georganiseerd, zoals inhaaltoetsen, herkansingen, bijspijkeruren, gesprekken met de mentor, nablijven, enzovoort. Tussen 08:00 uur en 16:30 uur kan de school de leerling op school inroosteren en kunnen er geen privé-afspraken gemaakt worden. 

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de vaste lestijden: 

  • Als er op één dag meerdere docenten afwezig zijn (door ziekte of andere oorzaken) lukt het niet meer om alle lessen op te vangen. Het kan dan zijn dat een tussenuur ontstaat of een begin- of eind uur uitvalt. 
  • Studiedagen voor personeel. Tijdens deze dagen zijn leerlingen geheel of gedeeltelijk vrij. Op de jaarkalender zijn deze dagen aangegeven. 

Lesuitval 

Het kan zijn dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. Hoe de school hier vervolgens mee omgaat, is verschillend per vestiging. Afhankelijk van het onderwijsconcept van de vestiging, het niveau en het leerjaar van de leerlingen en om welke les het gaat, wordt er gekozen voor een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een andere docent de les overneemt, dat de leerlingen worden opgevangen door een collega of dat de les komt te vervallen. 

Verzuim 

Lesverzuim komt helaas voor en brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. 

Melding bij ongeoorloofd verzuim 

Als ouder/verzorger ontvang je bij ongeoorloofd lesverzuim/spijbelen automatisch vanuit SomToday een melding via de mail. Deze mail ontvang je aan het einde van de dag. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de mentor. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling met betrekking tot verzuim te vinden. 

Te laat komen 

Op YnSicht streven we ernaar om spijbelen en te laat komen zo actief mogelijk te bestrijden. Te laat komen is over het algemeen makkelijk te vermijden; we reageren er daarom streng op. Leerlingen die te laat komen verstoren namelijk de reeds begonnen les. 

Een enkele keer te laat komen heeft tot gevolg dat de leerling zich ’s ochtends om 08.00 uur moet melden of na 14.45 uur moet nablijven. Bij herhaling nemen we contact op met het thuisfront, maken we mogelijk een melding bij de leerplichtambtenaar en krijgt de leerling geen toegang tot de les waarvoor hij/zij te laat is. 

Voorspelbare absentie melden 

Bij voorspelbare absentie (dokters- of tandartsbezoek) verzoeken we vooraf een absentiebriefje in te vullen en mee te geven. Als ouder/verzorger kun je ook bellen of mailen naar onze administratie.  

Ziekmelding 

Bij ziekmelding vragen we de school te bellen (058-8801 500) tussen 07.45 uur en 08.30 uur. Als een leerling afwezig is terwijl hij niet ziek is gemeld, neemt de school contact op met het thuisfront.