MR

Horizontale verantwoording en inspraak
Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs van Piter Jelles en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.

Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit zijn de deelraad (raad op schoolniveau) en de medezeggenschapsraad bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR).

Deelraad
Elke school heeft een eigen deelraad die bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen
(bijvoorbeeld de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw). Het Servicebureau heeft een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers.

De deelraad van YnSicht is gevormd door de volgende personen.
T. de Witte Hoogeveen – Voorzitter
A. Soldaat
A. van den Bosch
M. Stijkel – Ouder
T. Steerenberg – Ouder
N. van der Meer – Leerling (voorzitter leerlingenraad)

raadynsicht@pj.nl


Tevens is er op YnSicht een leerlingenraad die los van de deelraad functioneert. De voorzitter en secretaris van de leerlingenraad nemen deel in de deelraad als
vertegenwoordiging van de leerlingen. De agenda punten vanuit de leerlingenraad worden overgenomen door de deelraad.

Ouder- en leerlingparticipatie
Onderwijsorganisaties hebben een maatschappelijke opdracht om leerlingen op hun toekomst voor te bereiden. Leerlingen krijgen steeds meer mogelijkheden om, op individuele wijze, hun eigen leerroute in te vullen.

Om leerlingen uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen, sluiten we aan bij hun leven, zowel binnen als buiten de school. Ons verbinden met een leerling, zijn of haar thuissituatie en leefwereld, vraagt altijd om maatwerk. Hierbij betrekken we ook de ouders/verzorgers en waar nodig de omgeving. We maken ze een partner in het proces van leren en ontwikkelen van de leerling.

Door bijvoorbeeld oudergesprekken, ouderavonden en onderzoeken naar de tevredenheid investeren wij in de ouderbetrokkenheid. Daarnaast hebben de vestigingen op verschillende wijzen inspraak door ouders geregeld, bijvoorbeeld in een oudervereniging of klankbordgroep.

De mening van leerlingen doet er toe. Leerlingen doen daarom jaarlijks mee aan een onderzoek naar hun tevredenheid. De resultaten hiervan zijn terug te vinden op
www.scholenopdekaart.nl Daarnaast worden leerlingen regelmatig gevraagd om feedback te geven aan hun docenten, zodat deze in staat worden gesteld om hun lessen te verbeteren. Leerlingen worden actief betrokken bij de gang van zaken op school of organisatie van activiteiten, op diverse locaties is er een leerlingenraad, feestcommissie en/of zijn er klassenvertegenwoordigers.

Leerlingenraad
Onze school kent een actieve leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per week over allerlei zaken. Bij de deelraadvergadering schuift ook de voorzitter en de notulist van de leerlingenraad aan om problemen of wensen van de leerlingen te bespreken met het management van de school
Naast dat de leerlingen heel nuttig werk doen is het ook ontzettend gezellig én krijg je een flinke dosis vergader- en onderhandel ervaring.