Ouderbijdrage

 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in oktober of november gefactureerd door Piter Jelles en bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. De vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd uit een bijdrage voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en een bijdrage voor het schoolfonds.  

Daarnaast brengt de school kosten in rekening bij de ouders/verzorgers wanneer zij daarvoor een prestatie levert. Dit zijn kosten zoals excursies, schoolreizen en evenementen. Hierover ontvangt de ouder/verzorger apart informatie.  

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten  

Afhankelijk van het inkomen kunnen de ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een bijdrage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Op de website van DUO wordt hierover meer informatie gegeven. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers voor informatie terecht bij de schooladministratie. Ouders/verzorgers, die al een tegemoetkoming ontvangen, krijgen automatisch bericht.  

Voor verlichting van de studiekosten kunt u terecht bij DUO en Stichting Leergeld Leeuwarden.  

De vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021: 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling € 2,25. 
 
Overige kosten: 
Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs, zoals: 

Introductie  € 5,00 
Schoolfeest € 2,75 
Sinterklaasviering € 2,00 
Kerstviering € 5,00 
Cultureel Jongeren Pas € 5,00 
Totaal vrijwillige ouderbijdrage € 22,00 klas 1 en 2 
Totaal vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 klas 3 en 4 
 
Naast bovengenoemde kosten kunnen ouders/verzorgers en leerlingen nog rekening houden met de onderstaande kosten. In leerjaar 1 een excursie, in leerjaar 2 een excursie en in leerjaar 3 een buitenlandse reis of alternatief programma. Aangezien de school meer dan het wettelijke minimum aan sportactiviteiten uitvoert, worden daarvoor ook kosten in rekening gebracht. 
 
leerjaar 1 
watersportkamp € 75,00 
sport en bewegen € 25,00 
leerjaar 2 
eendaagse schoolreis € 35,00 
leerjaar 3 
bezoek aan kerstmarkt € 15 
schoolreis stedentrip € 385,00 of schoolreis Oostenrijk € 385 
 
leerjaar 4 
bezoek Londen (onder voorbehoud) eigen kosten 
 
 
Wij geven nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage toelating tot de school en het deelnemen aan onderwijs en examens niet belemmert. 
Wanneer je als ouder/verzorger er voor kiest om de structurele of incidentele vrijwillige bijdrage niet te betalen, is het mogelijk om uitgesloten te worden van de extra activiteiten en diensten. 
 
De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming en wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. 

Verlichting van de studiekosten  
Er zijn verschillende mogelijkheden om verlichting van de studiekosten te krijgen. Voor volledige informatie en voorlichtingsfolders neem contact op met:  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Postbus 30151, 9700 LB Groningen  
www.duo.nl  
Emailadres: vragen@duo.nl.  

Stichting Leergeld Leeuwarden  
Daarnaast is in Leeuwarden de Stichting Leergeld actief. Een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies, een voorschot of een gift. Kijk op de website voor meer informatie.  

Stichting Leergeld Leeuwarden  
Postbus 2588  
8901 AB Leeuwarden  

Leergeld Leeuwarden  

E-mail: info@leergeldleeuwarden.nl  
Telefoon: 06 – 10 14 48 47 (bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties)  

Gratis lesmateriaal  
 

Voorgeschreven (digitale) schoolboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen van OSG Piter Jelles. Voor de levering van de gratis (digitale) schoolboeken maken we gebruik van een extern boekenfonds. Deze is ondergebracht bij Van Dijk Educatie uit Kampen.  

Schoolboeken bestellen 

De leerling of ouders/verzorgers bestellen zelf de schoolboeken via de website van Van Dijk Educatie. Dit kan aan de hand van de boekenlijst die is opgesteld door de school. De rekening van de schoolboeken gaat rechtstreeks naar de school. De ouders/verzorgers hoeven dus niet te betalen voor de schoolboeken. Ook wordt er geen borg gevraagd voor de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken. Ongeveer twee weken voor aanvang van het schooljaar worden de schoolboeken gratis naar het huisadres van de leerling gestuurd. Op tijd bestellen betekent dat er op tijd geleverd wordt.  

Huurboeken 

Een deel van de schoolboeken zijn huurboeken. Dit betekent dat de school deze boeken huurt bij Van Dijk Educatie. Deze boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Het inleveren vindt plaats op school.  

Schade en vermissing van schoolboeken  

Het is belangrijk dat de schoolboeken goed worden beheerd. Schade of vermissing van de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in rekening gebracht. Ook niet ingeleverde boeken worden via Van Dijk Educatie in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s).  

Onnodige kosten en schade voorkomen 

Om onnodige kosten te voorkomen, vragen we leerlingen daarom om goed om te gaan met de schoolboeken. Zorg ervoor dat de huurboeken in goede staat en op het afgesproken moment worden in geleverd. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften. Daarnaast is het verstandig om de boeken te vervoeren in een stevige, afsluitbare en waterdichte boekentas.