Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd.

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

In de vrijwillige ouderbijdrage wordt ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de school voor leerlingen afsluit. Voor alle scholen van OSG Piter Jelles gaat het om een bedrag van €2,25 per leerling.

Daarnaast brengt de school kosten in rekening bij de ouders/verzorgers wanneer zij daarvoor een prestatie levert. Dit zijn kosten zoals excursies, schoolreizen en evenementen. Hierover ontvangt de ouder/verzorger apart informatie.  

Met instemming van de Deelraad YnSicht is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 voor alle leerjaren vastgesteld.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Algemene schoolbijdrage:
a) Bijeenkomsten/activiteiten (introductie, start schooljaar, sportdag)  €   7,50
b) Feesten/vieringen (schoolfeest, sinterklaas, kerst                                 € 10,25
c) Verzekering (ongevallen, aansprakelijkheid)                                           €   2,25
d) Eigen bijdrage Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)                                  €   5,00

Totaal:                                                                                                                € 25,00

De bijkomende kosten aan excursies, schoolreizen en evenementen per leerjaar bedragen:

Specifieke schoolbijdrage:

Leerjaar 1:watersportkamp€ 90,00
 excursie   € 25,00
Leerjaar 2:schoolreis           excursie              € 40,00 € 15,00
Leerjaar 3:Buitenlandreis€ 435,00
Leerjaar 4:schoolreis€ 100,00
 excursie€   25,00

Voor de activiteiten die vallen onder de specifieke schoolbijdrage geldt dat deze alleen doorgang vinden als 90% van de ouders/verzorgers zich bereid hebben verklaard hiervoor te betalen.

Wij geven nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage toelating tot de school en het deelnemen aan onderwijs en examens niet belemmert. 
Wanneer je als ouder/verzorger er voor kiest om de structurele of incidentele vrijwillige bijdrage niet te betalen, is het mogelijk om uitgesloten te worden van de extra activiteiten en diensten. 
 
De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming en wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. 

Verlichting van de studiekosten 

Er zijn verschillende mogelijkheden om verlichting van de studiekosten te krijgen. Voor volledige informatie en voorlichtingsfolders neem contact op met:  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Postbus 30151, 9700 LB Groningen  
Website: www.duo.nl
E-mailadres: vragen@duo.nl

Stichting Leergeld Leeuwarden 

Daarnaast is in Leeuwarden de Stichting Leergeld actief. Een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies, een voorschot of een gift. Kijk op de website voor meer informatie.  
Stichting Leergeld Leeuwarden  
Postbus 2588  
8901 AB Leeuwarden
Website: Leergeld Leeuwarden  
E-mailadres:  info@leergeldleeuwarden.nl  
Telefoon: 06 – 10 14 48 47 (bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties)  

Gratis lesmateriaal 

Voorgeschreven (digitale) schoolboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen van OSG Piter Jelles. Voor de levering van de gratis (digitale) schoolboeken maken we gebruik van een extern boekenfonds. Deze is ondergebracht bij Osinga en de Jong..  

Huurboeken 

Een deel van de schoolboeken zijn huurboeken. Dit betekent dat de school deze boeken huurt bij Osinga en de Jong. Deze boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Het inleveren vindt plaats op school.  

Schade en vermissing van schoolboeken  

Het is belangrijk dat de schoolboeken goed worden beheerd. Schade of vermissing van de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in rekening gebracht. Ook niet ingeleverde boeken worden via Osinga en de Jong in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s).  

Onnodige kosten en schade voorkomen  Om onnodige kosten te voorkomen, vragen we leerlingen daarom om goed om te gaan met de schoolboeken. Zorg ervoor dat de huurboeken in goede staat en op het afgesproken moment worden in geleverd. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften. Daarnaast is het verstandig om de boeken te vervoeren in een stevige, afsluitbare en waterdichte boekentas

Verlichting van de studiekosten 

Er zijn verschillende mogelijkheden om verlichting van de studiekosten te krijgen. Voor volledige informatie en voorlichtingsfolders neem contact op met:  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Postbus 30151, 9700 LB Groningen  
Website: www.duo.nl
E-mailadres: vragen@duo.nl

Stichting Leergeld Leeuwarden 

Daarnaast is in Leeuwarden de Stichting Leergeld actief. Een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies, een voorschot of een gift. Kijk op de website voor meer informatie.  
Stichting Leergeld Leeuwarden  
Postbus 2588  
8901 AB Leeuwarden
Website: Leergeld Leeuwarden  
E-mailadres:  info@leergeldleeuwarden.nl  
Telefoon: 06 – 10 14 48 47 (bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties)