Downloads

  Ouderbijdrage

  Ouderbijdrage 2023-2024

  De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd.

  De school brengt kosten in rekening bij de ouders/verzorgers wanneer zij daarvoor een prestatie levert. Dit zijn kosten zoals excursies, schoolreizen en evenementen. Hierover ontvangt de ouder/verzorger apart informatie.  

  Met instemming van de Deelraad YnSicht is de vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar (2022-2023) voor alle leerjaren vastgesteld op € 25,00 per leerling. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

  Algemene schoolbijdrage:
  a) Bijeenkomsten/activiteiten (introductie, start schooljaar, sportdag)  €  7,50
  b) Feesten/vieringen (schoolfeest, sinterklaas, kerst)                                €  9,15
  c) Verzekering (ongevallen, aansprakelijkheid)                                           €  3,35
  d) Eigen bijdrage Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)                                  €  5,00

  De bijkomende kosten aan excursies, schoolreizen en evenementen per leerjaar bedragen:

  Specifieke schoolbijdrage:

  Leerjaar 1Waterkamp Excursie€ 99 € 25
  Leerjaar 2Schoolreis Excursie€ 40 € 25
  Leerjaar 3Buitenlandreis€ 465
  Leerjaar 4Excursie (2x)€ 50

  Als ouders ervoor kiezen de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wanneer een substantieel aantal ouders ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen niet meer of in geringe mate kunnen aanbieden.

  Voor de activiteiten die vallen onder de specifieke schoolbijdrage geldt dat deze alleen doorgang vinden als 90% van de ouder(s)/verzorger(s) van deelnemende leerlingen zich bereid hebben verklaard hiervoor te betalen.


  De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming en wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. 

  Verlichting van de studiekosten 

  Er zijn verschillende mogelijkheden om verlichting van de studiekosten te krijgen. Voor volledige informatie en voorlichtingsfolders neem contact op met:  
  Dienst Uitvoering Onderwijs  
  Postbus 30151, 9700 LB Groningen  
  Website: www.duo.nl
  E-mailadres: vragen@duo.nl

  Stichting Leergeld Leeuwarden 

  Daarnaast is in Leeuwarden de Stichting Leergeld actief. Een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies, een voorschot of een gift. Kijk op de website voor meer informatie.  
  Stichting Leergeld Leeuwarden  
  Postbus 2588  
  8901 AB Leeuwarden
  Website: Leergeld Leeuwarden  
  E-mailadres:  info@leergeldleeuwarden.nl  
  Telefoon: 06 – 10 14 48 47 (bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties)