Sociale veiligheid


Bij OSG Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders. 

Sociaal veilig klimaat op eigen wijze 

Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van OSG Piter Jelles verschillende zaken in. Denk aan met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden. Dit doen de scholen op zowel individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. De locaties van OSG Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in. Dit is onder andere afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de schoolcultuur. 

Tevredenheidsonderzoeken 

Daarnaast brengen alle scholen van OSG Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart. Dit door middel van leerling tevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken vind je op de website van Scholen op de kaart

Pesten en gedragsregels 

De pestcoördinator zorgt ervoor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de pestcoördinator) doorgenomen.  

Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. YnSicht maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.  

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.   

Sociale Veiligheid:

Pesten en gedragsregels:

In het Pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan. Op Ynsicht zijn mevr. M. van der Linde (mlinde@pj.nl) en mevr. Y. Opmeer- van der Velde (yopmeervandervelde@pj.nl) de pestcoördinatoren.

Vertrouwenspersoon:

Op YnSicht zijn mevr. A. Zuiderhof (azuiderhof@pj.nl)  en dhr. O. Morsing (omorsing@pj.nl) de vertrouwenspersonen van YnSicht.