Aanvraag verlof

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:  

  • gewichtige omstandigheden;  
  • bepaalde religieuze feestdagen;  
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.  

Aanvraagformulier 

Voor het aanvragen van verlof is een protocol met bijbehorend aanvraagformulier beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen. Daarbij moet de directie zich houden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. 

Bezwaar bij geen verlof 

Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles. Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.