Lessentabel

Op YnSicht krijg je Nederlands, Fries (in de eerste klas), Engels en wiskunde als apart vak. Andere theorievakken worden zoveel mogelijk samengebracht in leergebieden, zoals mens en natuur en ook mens en maatschappij. Op deze manier voorkomen we versnippering van de vakken en werken er minder docenten in een klas. Dat is weer bevorderlijk voor de groepsstabiliteit en dus voor de resultaten van de leerlingen. Langzamerhand maak je ook kennis met de verschillende praktijkvakken. Dat doe je door aan verschillende kleinere projecten mee te doen, zodat je gaat ontdekken welke kwaliteiten je hebt en waar je belangstelling naar uit gaat. Dit past allemaal binnen LOB:
loopbaan oriëntatie en begeleiding. LOB is iets wat voor jou al in klas 1 begint en doorgaat tot aan je eindexamen in klas 4.

Frysk op Ynsicht 2019-2020
Ynsicht stiet midden yn in meartalige mienskip; de namme fan de skoalle is dêr al in oanwizing foar.
It wurdt it noch meartaliger as jo goed beharkje wat der op skoalle praat wurdt: Nederlânsk, Frysk, bytiden Ljouwerters en in stikmannich oare talen.  
Op grûn fan it destiidske fakoanbod hat Ynsicht yn it ramt fan it Taalplan Frysk (2016) fan de provinsje keazen foar Profyl B. Dat hâldt yn dat de measte fan de jildende kearndoelen fan it fak oan de oarder komme hearre te kommen. 

Taalferskaat betsjut meastentiids dat der by de bern (bytiden grutte) ferskillen yn taalbehearsking binne. Guont prate har hiele libben al Frysk, kinne it lêze en miskien sels skriuwe, oaren hawwe dat allegearre noch net dien, binne der bytiden mar kwalik mei yn de kunde kaam. Op Ynsicht wurdt rekken holden mei dy ferskillen.  

Yn it skoallejier 2019-2020 stiet Frysk net mear alle wiken op it roaster as fak. Foaral it grutte taalferskaat op Ynsicht hat laat ta de kar foar in projektwike Frysk.
Dy wurdt holden op twa mominten yn it   skoallejier en sil nei alle gedachten tematysk fan opset wêze. Ferskillende aspekten fan de Fryske Taal en Kultuer wurde dan ûnder de oandacht fan de learlingen yn de earste klasse brocht. 

Dêrneist hat Ynsicht de winsk om meartaligens dúdliker sichtber te meitsjen. Dat soe bygelyks kinne troch Fryske poëzy yn it gebou te toanen of hjir en dêr mear Frysk op te nimmen yn ynterne nijsbrieven. 

Fries op Ynsicht 2019-2020
Ynsicht staat midden in een meertalige maatschappij; de naam van de school is daarvoor al een aanwijzing. Het wordt nog meertalig als je goed luistert naar wat er op school gesproken wordt: Nederlands, Fries, soms Leeuwarders en een stuk of wat andere talen. Op grond van het toenmalige vak aanbod heeft Ynsicht in het kader van het Taalplan Frysk (2016) van de provincie gekozen voor Profiel B. Dat houdt in dat de meeste van de geldende kerndoelen voor het vak aan de orde komen. 

Taalverscheidenheid betekent meestal dat er bij de kinderen (soms grote) verschillen in taalbeheersing zijn. Sommigen spreken hun hele leven al Fries, kunnen het lezen en misschien zelfs schrijven, anderen hebben dat allemaal nog niet gedaan, hebben er soms nauwelijks kennis mee gemaakt. Op Ynsicht wordt rekening gehouden met die verschillen. 

In het schooljaar 2019-2020 staat Fries niet meer elke week een lesuur op het rooster. Vooral de grote taalverscheidenheid op Ynsicht heeft geleid tot de keuze voor een projectweek Fries. Die wordt gehouden op twee momenten in  het schooljaar en zal naar alle waarschijnlijkheid thematisch van opzet zijn. Verschillende aspecten van de Friese Taal en Cultuur worden dan onder de aandacht van de leerlingen in klas 1 gebracht. 

Daarnaast bestaat op Ynsicht de wens om meertaligheid duidelijker zichtbaar te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door Friese poëzie in het gebouw te tonen of hier en daar meer Fries op te nemen in interne nieuwsbrieven. 

Onderwijstijd algemeen
De grenzen van wat exact onderwijstijd is, worden geregeld via de wet op de onderwijstijd. De nieuwe wet biedt heel veel ruimte aan scholen. De norm is dat een
leerling die klas 4 vmbo heeft afgerond minimaal 3700 uur onderwijs aangeboden heeft gekregen. Een havo-leerling die is afgestudeerd moet 4700 uur onderwijsaanbod hebben gehad. De vwo-leerling die zes jaar onderwijs heeft gehad moet 5700 uur onderwijs aangeboden gekregen hebben. Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen van leerlingen, geïnspireerde, zinvolle lessen. Er zijn veel onderwijsmogelijkheden. Elke vestiging van Piter Jelles heeft specifieke lessentabellen die passen bij de onderwijskundige visie van de vestiging. De lessen zijn daarin opgenomen. Daarnaast zijn stages, excursies, buitenlesactiviteiten, bijlessen en steunlessen ook onderwijsgerelateerde activiteiten.

Naast bovenstaande norm is via de wet geregeld hoeveel vakantiedagen, al dan niet aaneengesloten, mogen worden gepland. De medezeggenschap controleert, adviseert en stemt in met onderwijsvisies, geplande en gerealiseerde lesuren en lessentabellen.

Onderwijstijd
Op onze school kan les worden gegeven tussen 8.30 – 16.50 uur. De onderwijsdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en soms, voor mogelijke stages en de open dag, ook zaterdag. Natuurlijk krijgen de leerlingen een lesrooster, maar het is mogelijk dat we daarvan afwijken. Soms is er ‘onderwijstijd’ – onder begeleiding – buiten het schoolgebouw. Denk aan de praktijkstage en de maatschappelijke stage. Op dinsdagmiddag worden geen vaklessen gegeven, maar kunnen de leerlingen worden opgeroepen om onder begeleiding achterstallig werk te maken, een toets in te halen of deel te nemen aan trainingen. Wanneer een leerling door omstandigheden niet in staat is geweest een toets te doen kan een toets altijd op dinsdagmiddag worden ingepland. Vanaf 14:30 uur is er een collega aanwezig die toezicht houdt zodat er gewerkt kan worden aan achterstallig huiswerk of toetsen.
Lestabellen (nog ter instemming raad

                                                                                            Klas 3 Basis                                          Klas 3 Kader
gemeenschappelijk deel
Nederlands                                                                           3                                                           3
Engels                                                                                   3                                                           3
maatschappijleer                                                                   2                                                            2
lichamelijke opvoeding                                                          2                                                           2
rekenen                                                                                1                                                            1
Ckv (projectweek 40 uren)                                                     –                                                            –

doorstroomrelevante deel 2 van de 4
vier

economie                                                                            3                                                               3
biologie                                                                               3                                                               3
nask                                                                                    –                                                                –
wiskunde                                                                              –                                                               –
D&P                                                                                    8                                                                8
keuzeroute                                                                          6                                                                6
                                                                                           31                                                              31

                                                                                    Klas 4 Basis                                                   Klas 4 Kader
gemeenschappelijk deel
Nederlands                                                                           3                                                                    3
Engels                                                                                   3                                                                    3
lichamelijke opvoeding                                                          1                                                                    1
rekenen                                                                                1                                                                    1
doorstroomrelevante deel 2 van de 4 vier

economie                                                                             3                                                                      3
biologie                                                                               3                                                                       3
nask                                                                                    –                                                                        –
wiskunde                                                                              –                                                                       –

D&P                                                                                   8                                                                        8
keuzeroute                                                                         6                                                                        6
lob                                                                                      1                                                                       1
                                                                                         29                                                                       29


Lessentabel gemengde leerweg                                       klas 3
Gemeenschappelijke deel
Nederlands                                                                      3
Engels                                                                              3
Maatschappijleer                                                              2
Lichamelijke opvoeding                                                    2
ckv In project/40 klokuren
Rekenen                                                                           1
Coaching/huiswerkbegeleiding/stage
Beroepsgericht deel D&P                                                  4
Keuzedelen                                                                       6
Profieldeel 3 van de 4 vakken kiezen M&M heeft iedereen

Wiskunde                                                                          3
M&M (gesch, ak, msk)                                                       1
Economie                                                                          3

M&N (nask 1 en 2)                                                             3
M&N (bio)                                                                         3

Flexibel deel keuzewerktijd                                                 0
Totaal                                                                                31

Leerlingen dienen met reistijd en/of werk rekening te houden met de hierboven beschreven lestijden.