Zorgteam bij !mpulse

Het zorgteam bestaat uit verschillende personen, zij worden hieronder toegelicht.

Zorgcoördinator

Kuo Weh Ho
E-mailadres: kwho@pj.nl

Gedragsdeskundige

Mevr. M. Boonstra
De orthopedagoog van Piter Jelles ondersteunt de school en de ouder(s)/verzorger(s) bij vragen over de ontwikkeling van leerlingen.

Jeugdverpleegkundige

Mevr. A. Veenstra
De sociaal-verpleegkundige is actief vanuit de GGD (gemeentelijke gezondheid dienst). Zij houdt zich bezig met het onderzoeken en bevorderen van gezondheid en welbevinden van de leerlingen.

De coach

De coach is de persoonlijke begeleider van zijn of haar coachleerling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en eventuele derden. De coach is de eerste verantwoordelijke in het begeleidingstraject van zijn of haar leerlingen.

Pestcoördinator

Bij OSG Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders.

Sociaal veilig klimaat op eigen wijze

Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van OSG Piter Jelles verschillende zaken in. Denk aan met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden. Dit doen de scholen op zowel individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. De locaties van OSG Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in. Dit is onder andere afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de schoolcultuur.

Pestcoördinator bij !mpulse Leeuwarden

Op !mpulse Leeuwarden is Harry Verhaar de Pestcoördinator. De Pestcoördinator zorgt er, samen met alle leerlingen en teamleden, voor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van iedere school.

Iedereen alert

Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. !mpulse Leeuwarden maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Pestprotocol en tevredenheidsonderzoeken

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Verder brengen alle scholen van Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart door middel van leerling tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij !mpulse Leeuwarden is een externe functionaris, die is aangesteld voor alle leerlingen van OSG Piter Jelles. De vertrouwenspersoon kan de klacht van de leerling afhandelen door middel van bemiddeling of kan de leerling helpen de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de verdere procedure. Er zijn speciale vertrouwensinspecteurs voor als er sprake is van ongewenste intimiteiten op school.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Adriaentsje Tadema, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
Bezoekadres: GGD Fryslân, Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden
Telefoonnummer: 0882299887
GGD informatie- en advieslijn jeugdgezondheidszorg:
(088) 22 99 444 (werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
jgz@ggdfryslân.nl

Leerplichtambtenaar

Mw. M. Gooswit
De zorgfunctionaris brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van ongeoorloofd, geoorloofd of ziekteverzuim bij leerlingen. Deze leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het Zorg- en Advies Teamoverleg (ZAT-overleg) die elke 6 weken plaatsvindt om leerlingen te bespreken die vastlopen in het schoolproces.