Leerlingenzorg !mpulse

De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. In het geval de coach niet weet hoe (verder) te handelen, of graag advies wil met betrekking tot zijn/haar leerling, dan kan de coach de leerling inbrengen bij het zorglandschap !mpulse. Uitkomsten worden gedeeld met ouder(s) en/of verzorger(s). Inzet specifieke ondersteuning is met toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s).

Zorglandschap !mpulse

In het zorglandschap van !mpulse is de organisatie met betrekking tot leerlingenzorg en de kwaliteitsontwikkeling zichtbaar.

Tweewekelijks is er een zorgoverleg met het zorgteam. Het zorgteam bestaat standaard uit de zorgcoördinator, jeugdondersteuner, deelschoolleider, sociaal werker, jeugdverpleegkundige en de orthopedagoge. Maandelijks sluit de leerplichtambtenaar en de jongerenwerker aan.
Sinds januari 2022 neemt !mpulse deel aan School als vindplaats (SAV) van de Gemeente Leeuwarden. Dit is in samenwerking met Montessori Highschool. 

t Supp-plein 

‘t Supp-plein zit op de begane grond van !mpulse. Vanuit deze ruimte bieden we laagdrempelig extra ondersteuning en begeleiding voor leerlingen op het gebied van plannen en organiseren, gesprekken over welbevinden, een puberspreekuur en is er een huiswerkvoorziening. Ook kan je bij ons terecht voor bijvoorbeeld dyslexie, faalangstreductie, rots- en water, eetproblematiek, leefstijl, stressreductieprogramma. Het ’t  Supp-plein wordt aangestuurd door het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, orthopedagoge, jeugdverpleegkundige, jeugdondersteuner en sociaal werker.  

Pest coördinator

Op !mpulse Leeuwarden is Harry Verhaar (hverhaar@pj.nl) de Pestcoördinator. De Pestcoördinator zorgt er, samen met alle leerlingen en teamleden, voor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de coach) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van iedere school.

Pestprotocol en tevredenheidsonderzoeken

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Verder brengen alle scholen van Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart door middel van leerling tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij !mpulse Leeuwarden is een externe functionaris, Adriaentsje Tadema, die is aangesteld voor alle leerlingen van OSG Piter Jelles. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

De vertrouwenspersoon kan de klacht van de leerling afhandelen door middel van bemiddeling of kan de leerling helpen de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de verdere procedure. Er zijn speciale vertrouwensinspecteurs voor als er sprake is van ongewenste intimiteiten op school.

Leerplichtambtenaar

Mw. M. Gooswit
De zorgfunctionaris brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van ongeoorloofd, geoorloofd of ziekteverzuim bij leerlingen. Deze leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het Zorg- en Advies Teamoverleg (ZAT-overleg) die elke 6 weken plaatsvindt om leerlingen te bespreken die vastlopen in het schoolproces.