Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een samenwerkingsverband. OSG Piter Jelles is aangesloten bij Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Het samenwerkingsverband heeft diverse deskundigen in dienst die tot doel hebben leerlingen en scholen ondersteunen om problemen en schooluitval te voorkomen.

Kerntaken

De kerntaken die het samenwerkingsverband heeft zijn:

  • Scholen adviseren bij het bieden van passend onderwijs;
  • onderzoek op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen;
  • organiseren en toewijzen van extra ondersteuning (via het orthopedagogisch didactisch centrum);
  • het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Het orthopedagogisch-didactisch centrum van het samenwerkingsverband is gevestigd in Leeuwarden. Binnen het OPDC zijn trajecten mogelijk die gericht zijn op specifieke ondersteuning van leerlingen.

Het Thuiszitterstraject (TZ-traject) en Maatwerk

Bij het TZ-traject en bij Maatwerk is sprake van een intensief onderwijszorgtraject voor de leerling. De begeleiding verloopt individueel en er is veel contact met betrokken (hulpverlenings-)instanties. Daarnaast is het een mogelijkheid dat nader onderzoek, eventueel met hulpverleners van buiten, noodzakelijk is. Het voorkomen of zo snel mogelijk oplossen van ‘thuiszitten’ is hierbij een van de doelen.

Kinnik en onderwijs

Dit traject is voor leerlingen die onder behandeling zijn bij de GGZ-instelling Kinnik. Naast hun behandeling in de kliniek volgen ze onderwijs op maat. Het onderwijs sluit aan bij het niveau van de leerlingen maar ook bij de draagkracht. Dit onderwijs is in overleg en afstemming met de scholen waar de leerlingen vandaan komen.

Als de behandeling is beëindigd, gaat de leerling terug naar de school van herkomst. Als dat niet mogelijk is, zoekt de begeleider, samen met leerling en ouders, naar een andere school.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaande, kun je de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard bekijken.