+ Programma !mpulse en stamtafel ’t Woanskip

+Programma !mpulse

Een aanvulling op onze onderwijsactiviteiten is het +Programma waar leerlingen vrijwillig of verplicht aan deelnemen. Deelname gaat via het Individueel Leerplan in afstemming met coach, vakdocent en ouder(s) en/of verzorger(s). Leerlingen kunnen of moeten deelnemen voor verdieping of extra ondersteuning op een specifiek gebied in de persoonlijke of cognitieve ontwikkeling. Vanuit de portfoliogesprekken brengen de coaches de individuele ondersteuningsbehoefte in kaart bij de coördinator van het+Programma. NPO-gelden worden ingezet om specifieke ondersteuning vorm te geven.

  • Er is een plusprogramma met lesaanbod/begeleiding/workshops/ lezingen/coachactiviteiten etc. waar leerlingen verplicht of ook vrijwillig aan deelnemen voor leerjaar 1 t/m 6
  • De specifieke ondersteuningsbehoefte van leerlingen is in kaart gebracht en krijgen passende ondersteuning en begeleiding.

Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we via het taalatelier extra ondersteuning voor lees- en schrijfvaardigheid. Alle leerlingen leerjaar volgen een stressreductieprogramma met o.a. mindfulness. We geven vanuit NPO-gelden aan ‘t-Supp-plein waar leerlingen extra ondersteuning krijgen rond sociale en cognitieve ontwikkeling.

De slagingskans van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben neemt toe, door ons extra aanbod. We stimuleren leerlingen die kunnen en willen excelleren. Deelname aan het +Programma is gratis en vergroot de kansengelijkheid voor leerlingen. Er is voor leerlingen iets te kiezen, van wiskundebijles tot yoga.

Stamtafel ’t Woanskip in Huis Avontuur

Een specifiek groep leerlingen is op basis van resultaten en/of ondersteuningsbehoefte(n) geselecteerd om verplicht (of vrijwillig) deel te nemen aan Stamtafel ’t Woanskip. De aangemelde leerlingen zijn buiten de lessen verplicht om aanwezig te zijn op Huis Avontuur en met schoolwerk bezig te zijn. Voor deze leerlingen is er een individuele overeenkomst waarin staat waar ze zich op moeten richten en welke ondersteuning vanuit coaches, vakdocenten en thuisfront nodig is. Er is een vaste extra begeleider voor leerlingen die deelnemen aan ’t Woanskip. Deze begeleider steunt, stuurt en inspireert leerlingen op basis van hun eigen overeenkomst om gericht met schoolwerk en leren bezig te zijn. Voor elke leerling die deelneemt is er in SOM-today een ’t Woanskip-contract zichtbaar.