Frysk op !mpulse Leeuwarden

Fries in de onderbouw

Fries is de taal die je thuis spreekt, met de familie, op de sportclub, met je vrienden of gehoord hebt om je heen. Wonen in Friesland betekent wonen in een meertalig gebied. Op !mpulse zijn we op verschillende manieren met Fries bezig in de onderbouw. In leerjaar 1 krijg je Fries in het talenatelier. Verder kun je via setting aan de slag met onderwerpen die met Friesland te maken hebben zoals sport, cultuur en taal. Ook mag je boeken in het Fries lezen voor je fictiedossier. Als je verder wilt met Fries na de onderbouw, dan kun je Fries kiezen als eindexamenvak.

In de bovenbouw bieden we Fries aan op alle niveaus. Je begint met Fries op jouw eigen taalniveau. Het kan zijn dat Fries een nieuwe taal voor je is, maar het kan ook zijn dat je Friestalig bent en de taal al goed beheerst.

Ruimte voor eigen inbreng

We werken met een PTA waarin veel ruimte is voor je eigen inbreng en onderzoek. We beginnen met het leren van spreken, luisteren, lezen en schrijven op je eigen taalniveau in een taalportfolio. Daarbij hebben we aandacht voor zaken als wat Fries voor je betekent, geschiedenis en meertaligheid. Ook maak je een fictiedossier. In de eindfase van het PTA ga je onderzoek doen aan de hand van een zelfgekozen thema.

Zelfstandig kunnen werken

Wat je vooral nodig hebt voor het vak Fries zijn zelfstandig kunnen werken, interesse hebben in een kleine taal en cultuur en het spannend vinden om je eigen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Voorkennis van het Fries is handig, maar niet noodzakelijk. Oant sjen!