Route van de leerling

Scholen mogen zelf eigen regels opstellen voor overgaan, zittenblijven of alternatieve
routes. Er zijn geen landelijk vastgestelde regels. Tijdens een leerlingbespreking neemt
het team gezamenlijk het besluit welke route voor de leerling de meest wenselijke
is. Daarbij wordt zowel naar leerresultaten gekeken als naar de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling zoals welbevinden, motivatie, zelfstandigheid,
taakgerichtheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, concentratie en soms persoonlijke
omstandigheden.

Het document ‘Route van de Leerling’ beschrijft de formele kaders waarbinnen deze
besluiten op !mpulse tot stand komen. Het verkennen en ijken van die kaders is een
constant proces van verbeteren en vernieuwen ter bevordering van de resultaten van
leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast wordt omschreven hoe de leerjaren van een leerling op !mpulse eruit zien.

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding is bij !mpulse Leeuwarden ondergebracht in de Route van de Leerling en vormt een rode draad door coaching vanaf leerjaar 1.

Vragen zoals: Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil ik? komen voorbij. Leerlingen doen stages, krijgen specifiek materiaal, nemen deel aan de beroepenmarkt en aan studievoorlichtingen. Allemaal ten behoeve van een goede studiekeuze.

Bevordering

De bevordering vindt plaats op basis van overgangsnormen per leerjaar, deze zijn terug te vinden in de Route van de Leerling.

Bekijk het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement !mpulse rechts op deze pagina!