Pedagogisch klimaat

Op !mpulse staat zorg voor een sterk pedagogisch klimaat centraal. Leerlingen met leerproblematiek, of andere problemen met betrekking tot zorg, krijgen ondersteuning vanuit de zorgafdeling van !mpulse. Dit doen we in samenwerking met de centrale ondersteuning van OSG Piter Jelles.

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op een optimale ontwikkeling, zowel op cognitief en emotioneel als op sociaal gebied.

Op !mpulse kiezen wij ervoor om de zorg af te stemmen op het individu.

We werken vraaggericht en kijken specifiek naar wat een leerling nodig heeft. Elke leerling heeft immers zijn/haar eigen specifieke behoefte en mogelijkheden. Het inzetten van een zorgtraject en/of het bieden van extra hulp en ondersteuning gebeurt zoveel mogelijk in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s). Vroegtijdig signaleren vinden wij erg belangrijk, zo kan er immers zo snel mogelijk actie worden ondernomen.

Eerste aanspreekpunt

De coach is het eerste aanspreekpunt van de leerling. De coach heeft dan ook een grote rol in het signaleren van problemen. Er zijn leerlingbesprekingen waarin de ontwikkeling van de leerling wordt besproken. Daarnaast neemt !mpulse deel aan het Zorg Advies Team. Hierin worden leerlingen met een complexe zorgvraag door verschillende deskundigen op multidisciplinaire wijze besproken.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Als school zijn wij aangesloten bij samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.