Verzuim en absentie

!mpulse Leeuwarden werkt volgens het verzuimprotocol, hieronder lichten we een en ander toe.

Ziekte en (on)geoorloofde afwezigheid

Een ziekmelding of het doorgeven van afwezigheid gaat op !mpulse via e-mail. Bellen met !mpulse om een leerling ziek of af te melden kan niet meer. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via een e-mailadres (zie hieronder) per huis schriftelijk de afwezigheid doorgeven aan school. In de mail is het noodzakelijk om de naam+ achternaam van de leerling en reden van verzuim of ziekte te vermelden.

Huis Expeditieexpeditie@pj.nl
Huis Avontuuravontuur@pj.nl
Huis W en Wwenw@pj.nl
Huis Aandachtaandacht@pj.nl

Wanneer de ouder/verzorger geen mailcontact met de school opneemt, registreren we het verzuim als ongeoorloofd afwezig. Wanneer een leerling gedurende de schooldag zich afmeldt, sturen wij een e-mail om ouders te informeren.

Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Het verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling met betrekking tot verzuim te vinden.

De leerplichtwet

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zal school een melding doen bij de betreffende leerplicht ambtenaar. Scholen zijn verplicht melding te maken bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), indien de leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Ziekteverzuim

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Er kunnen redenen zijn waarom ze (tijdelijk) niet naar school gaan en er sprake is van schoolverzuim. Een leerling die verzuimt kan door de school bij de Jeugdverpleegkundige van de GGD.

Schoolverzuim is voor de GGD een signaal: deze leerlingen hebben een probleem, medisch of anderszins. De Jeugdverpleegkundige van de GGD richt zich op deze problemen, de achterliggende oorzaak van het verzuim. De Jeugdverpleegkundige is adviseur van de leerling en ouders en richt zich op het wegnemen of beperken van de oorzaak van het verzuim. Raadpleeg voor meer informatie de website van GGD Fryslân.

Het verzuimspreekuur

De gemeente heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplichtwet. Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren kan het verzuimspreekuur ingezet worden. Het verzuimspreekuur is een vernieuwde stap in de handhaving van de leerplichtwet en het voorkomen van verzuim.

Door aanwezig te zijn op de scholen en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd. Het verzuimspreekuur op school heeft als doel relatief verzuim af te remmen, zodat het een preventieve werking heeft.