Zorgadviesteam

De coach is het eerste aanspreekpunt van de leerling bij eventuele problemen. In het geval de coach niet weet hoe (verder) te handelen, of graag advies wil met betrekking tot zijn/haar leerling, dan kan de coach de leerling inbrengen in de Zorgadviesteam (ZAT) bespreking.

Samenstelling Zorgadviesteam

Het Zorgadviesteam bestaat uit:

  • De betreffende coach van de leerling;
  • de zorgcoördinator;
  • de leerplichtambtenaar;
  • de jeugdverpleegkundige van de GGD;
  • een gedragsdeskundige;
  • eventueel iemand van het wijk- of gebiedsteam.

Dit multidisciplinair team heeft als taak samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders.

Doel van Zorgadviesteam

Doel van het ZAT is om met alle aanwezigen de (dreigende) stagnatie in de cognitieve, dan wel sociaal-emotionele ontwikkeling, van de leerling in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken, te analyseren en vervolgens te komen tot een begeleidingsadvies. Dit om de (dreigende) stagnatie te voorkomen, of om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Tijdens alle besprekingen staat het belang van de leerling voorop.

Uitkomsten en aantekeningen

De ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld door de coach. De uitkomsten communiceert de coach ook met de ouders/verzorgers. De aantekeningen en afspraken gaan in een apart ZAT-dossier. Dit dossier bewaart de zorgcoördinator gedurende de schoolloopbaan plus twee jaar. Daarna wordt het dossier vernietigd. In de verwijsindex (beleid van de gemeente Leeuwarden) wordt aangetekend dat de leerling is besproken.

ZAT-dossier

Recht op inzage in het ZAT-dossier hebben naderhand alleen de zorgcoördinator, de rector en conrector. De ouders en de leerling hebben recht op inzage in het dossier en kunnen hun commentaar laten opnemen in het dossier. Ouders kunnen het inzagerecht van hun kind (onder 16 jaar) beperken. Jongeren (ouder dan 16 jaar) kunnen het inzagerecht van de ouders beperken.

De betrokkenen van de ZAT-bespreking (behalve de coach) kunnen de verslaggeving alleen in hun eigen dossier opnemen als dat voor de uitoefening van hun beroep van belang is.