Zorgteam

Leerlingenzorg op Dalton Dokkum

Dalton Dokkum probeert met de leerlingenzorg zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat een leerling nodig heeft met als doel dat iedere leerling binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk van het onderwijsaanbod kan profiteren en een diploma haalt of doorstroomt naar passend vervolgonderwijs.

Als dit niet lukt zorgen we dat in samenwerking met ouders, leerling en andere betrokkenen een passende plek voor de leerling gevonden wordt.

Persoonlijk mentor

De persoonlijk mentor is eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders en het team op school. Samen met de klasse mentor maakt de persoonlijk mentor de leerlingen wegwijs in de school, het lesmateriaal, plannen en organiseren van het schoolwerk en andere zaken die de leerling tegenkomt.

Als een leerling méér nodig heeft ondersteunt het zorgteam.

Zorgteam

Het zorgteam in de school bestaat uit 2 zorgfunctionarissen en 2 leerlingbegeleiders/ onderwijsassistenten.

Ouders, mentoren en leerlingen kunnen contact opnemen met de zorgfunctionarissen, zij kijken dan mee naar wat er nodig is en organiseren de begeleiding. Deze begeleiding wordt in een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) beschreven en minimaal 2x per schooljaar geëvalueerd.

Contactgegevens zorgfunctionarissen:

Jouke Hoekstra, jhoekstra@ovofn.nl
Roos Gielliet, rgielliet@ovofn.nl

Wanneer er hulpverlening bij een leerling betrokken is en het is van belang dat de school hier ook bij betrokken wordt, sluit er een zorgfunctionaris aan.

Soms is er meer nodig dan de begeleiding van de persoonlijk mentor, de leerlingbegeleiders en de zorgfunctionarissen. Daarvoor is er een zorg advies team (ZAT).

ZAT

Om de zorg goed te organiseren zijn er meerdere personen betrokken om te adviseren. Dit gebeurt tijdens het ZAT overleg. (zorg advies team)

Het ZAT wordt iedere 4-6 weken georganiseerd door de zorgfunctionarissen, verder sluiten aan:

  • Gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband
  • Verpleegkundige en/of schoolarts GGD
  • Leerplichtambtenaar
  • Gebiedsteam

Indien nodig kunnen we een beroep doen op de politie, verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en het jongerenwerk. Een leerling wordt pas in het ZAT besproken nadat dit met de ouders/ verzorgers is afgestemd.

OPDC

Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning geboden binnen de eigen school. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor het volgen van een tijdelijk traject in het OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum).

De aanmelding voor het OPDC gebeurt altijd door het zorgteam van de school.

Het OPDC speelt binnen het samenwerkingsverband een belangrijke rol bij:

  • Het ondersteunen van de scholen door de tijdelijke opvang van jongeren die binnen de school moeizaam functioneren.
  • Het verduidelijken van de ondersteuningsbehoefte en het geven van handelingsadviezen aan de leerling, de ouders en de school.
  • Het voorkomen van voortijdige schooluitval door jongeren tijdelijk op te vangen en weer een onderwijsperspectief te bieden.
  • Het beperken van de instroom in het speciaal onderwijs van jongeren.
  • Het voorkomen dan wel beëindigen van thuiszittersproblematiek van jongeren.

Voor meer informatie kun je de website raadplegen: https://swvfryslan-noard.nl.