Medezeggenschap (MR)

Een goede en prettige school maken we samen: leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het onderwijs van OSG Piter Jelles en daar ook invloed op uit kan oefenen.

Horizontale verantwoording en inspraak

Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt en is. Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). Dit zijn de deelraad, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Deelraad

Iedere school heeft een eigen deelraad, welke bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. De deelraad is een raad op schoolniveau. Dit houdt in dat de deelraad zich bezig houdt met alle zaken die de eigen school betreffen. Denk hierbij aan de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw.

Het Servicebureau geldt ook als vestiging van OSG Piter Jelles, daarom heeft het Servicebureau een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers. 

Op Dalton Dokkum bestaat de deelraad uit:

  • ouder Mevr. Baukje Rekker (voorzitter)
  • personeel Dhr. Jan Zijlstra
  • voor schooljaar 2020 -2021 staat op dit moment een vacature open voor een personeelslid en een leerling om een functie in de deelraad te vervullen.

Daarnaast nemen twee ouders deel aan de bijeenkomsten van de deelraad. Deze ouders, ook wel meedenk-ouders genoemd, nemen wel deel aan de discussies binnen de deelraad, maar hebben geen stemrecht. 

Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen OSG Piter Jelles is er een medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover vind je op de algemene schoolgids website op de volgende pagina: Verantwoording en inspraak.