Daltonkernwaarden

Op Dalton Dokkum werken wij met de zogenaamde daltonkernwaarden.

Samenwerkingvrijheid en verantwoordelijkheidzelfstandigheid en reflectie.

Tijdens de lessen komen leerlingen deze daltonkernwaarden op verschillende manieren tegen.

Samenwerking

Dalton Dokkum is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op goede wijze samen leven en werken; samenwerken dus! We leren van en met elkaar. Door samenwerking ontwikkelen leerlingen sociale vaardigheden en leren ze reflecteren. Tijdens verschillende situaties gaan we aan de slag met reflecteren, zoals het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstelling en het ervaren van een (meer)opbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Daltononderwijs biedt leerlingen de vrijheid het taakwerk zelf te organiseren binnen kaders. Dit door middel van opgegeven leerstof, tijdslimiet, werkafspraken en de schoolregels. Leerlingen moeten eerst leren met hun vrijheid om te gaan. Docenten dragen geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheden over aan de leerlingen. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.

Zelfkennis en zelfinschatting

Dit is een geleidelijk leerproces, waarbij zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Als leerlingen hier problemen mee hebben, bespreken we dit en krijgen ze hulp. Het kan voorkomen dat leerlingen (tijdelijk) een deel van hun vrijheid verliezen. Er is sprake van een leerproces. Aan het einde van de schoolloopbaan moet dat leerproces zijn voltooid.

Zelfstandigheid

Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken (indien noodzakelijk). Het probleemoplossend denken van leerlingen stimuleren we hierdoor. De leerlingen worden uiteindelijk volwassen; om dan zo goed mogelijk te functioneren leren de leerlingen beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid die hierbij komt kijken leert een leerling zelfstandig beslissingen te maken die effectief en verantwoord zijn.

Reflectie

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Dalton Dokkum belangrijk. Leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en de benodigde tijd voor de opdrachten. Achteraf wordt dit beoordeeld en wordt in gesprekken regelmatig de inschattingen vooraf en de beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Op andere aspecten van het werken in de klas reflecteren we op een soortgelijke wijze. Zo bouwen we geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken op.

Kritisch benaderen

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt bij Dalton Dokkum reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. Een leerling van Dalton Dokkum krijgt dus naast vakkennis een breed scala aan vaardigheden mee welke zeer nuttig (en zelfs onmisbaar!) zijn voor toekomstige opleidingen en voor de rest van zijn of haar leven.

Gouden kaart

Goed werken en goed presteren wordt beloond! Leerlingen kunnen hiervoor een ‘Gouden kaart’ ontvangen.

Een ‘Gouden kaart’ geeft de leerling onderstaande privileges:

  • Tijdens daltonuren werken op het leerplein aan een vak naar keuze.
  • Tijdens de daltonweek de mogelijkheid één dagdeel vrij te nemen (in overleg met de persoonlijk mentor en de teamleider).