Ons Daltononderwijs

Dalton Dokkum is al meer dan tien jaar lang een daltonschool. Met ons daltononderwijs geven wij de ruimte aan leerlingen om hun talenten, ambities en interesses te ontwikkelen. Daarnaast geven wij persoonlijke begeleiding en werken wij middels zogenaamde daltonkernwaarden. 

Positieve beleving

Als leerlingen op school iets met hun talenten, ambities en interesses kunnen doen, verhoogt dat het plezier en de motivatie voor de school en het leren. Je hoeft niet altijd bezig te zijn met wat beter kan en moet. Activiteiten doen waar je goed in bent en mogelijk zelfs in uit kunt blinken versterken het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde en het maakt energie los. Het zorgt voor een positieve beleving die gekoppeld wordt aan het naar school gaan. Waarderend leren wordt dat ook wel genoemd. Dalton Dokkum geeft leerlingen de ruimte iets met hun talenten, ambities en interesses te doen middels Dalton Specials.

Dalton Specials 

Dalton Specials zijn richtingen waaraan schoolvakken gekoppeld kunnen worden. Het aanbod waaruit gekozen kan worden is:

  • Sport (sport en biologie)
  • Kunst en cultuur (kc, drama, geschiedenis)
  • Economie (economie en wiskunde)
  • Toerisme (Fries, Engels, Duits, Frans, Nederlands, aardrijkskunde)
  • Techniek en wetenschap (natuurkunde, scheikunde, wiskunde)
  • Media en Ict (talen, kc, techniek)

Binnen de Dalton Specials kunnen verschillende projecten worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan Spaans bij toerisme, of aan robotica bij techniek en wetenschap.

Proeven en kiezen

Leerlingen proeven de eerste weken van de verschillende Dalton Specials, zodat ze er een goed beeld van krijgen. Daarna maken leerlingen een keuze voor een Dalton Special welke ze het hele schooljaar volgen. Deze keuze maken ze kenbaar middels een sollicitatie naar een Dalton Special, waarmee ze hun motivatie tonen. De motivatie kan eventueel een rol spelen bij het wel of niet ingedeeld worden bij een Dalton Special. Zeker als de belangstelling groter is dan er beschikbare plekken zijn. Na een jaar kunnen leerlingen eventueel van Dalton Special veranderen.

Persoonlijke begeleiding

Iedere leerling heeft naast een klassenmentor een persoonlijk mentor. De persoonlijke mentoren vormen de schakel tussen school en de ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen hebben (twee)wekelijks een gesprek met de persoonlijk mentor waarin ze de voortgang van het werk, het leerproces en het welbevinden van de leerling bespreken.

De persoonlijk mentor voert drie keer per jaar een gesprek met de leerling en ouders. Het eerste gesprek vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Tijdens dat gesprek kijk je terug naar het vorige schooljaar en stel je samen vast hoe dat jaar verlopen is en waar de leerling geëindigd is. Vervolgens kijk je samen vooruit naar de doelen en ambities van het voorliggende schooljaar. Tijdens het tweede en derde gesprek, de zogenaamde ‘20-minutengesprekken’, dagen we de leerling uit zichzelf te presenteren en te reflecteren op de voortgang van de aan het begin van het schooljaar gestelde doelen en ambities. Hij of zij benoemt wat goed gaat en wat er minder goed gaat en wat hij of zij van plan is te gaan doen om dit te verbeteren. 

Onderbouw

In zowel klas 1 als klas 2 zitten vmbo-gt en havo leerlingen. Vanaf klas 3 delen we de klassen in naar niveau.