Verzuim en verlof

Op deze pagina is uitleg te vinden over ziekmelden, absentie melden, verzuim en verlof.

Ziekmelden

Aan de ouder(s)/verzorger(s) verzoeken we om verzuim door ziekte van de leerlingen ’s ochtends, bij voorkeur via e-mail, voor 08.00 uur te melden bij de school.

E-mail absentiedaltondokkum@pj.nl
Telefoon 058 8801 660

Leerlingen die tijdens schooltijd naar huis willen in verband met ziekte, melden zich bij de administratie of bij de conciërge. Er wordt dan eerst naar huis gebeld en toestemming gevraagd. Bij terugkomst op school levert de leerling een ondertekend briefje in bij de conciërge.

Voorspelbare absentie melden

Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) bezoeken aan (beugel)tandarts, arts, etc. bij voorkeur buiten schooltijd te plannen. Voorspelbare absentie kan gemeld worden door ouder(s)/verzorger(s), middels een absentiebriefje welke ingeleverd kan worden bij de conciërge of middels een e-mail.

Ongeoorloofd verzuim

Leerlingen die te laat zijn kunnen een ‘te laat briefje’ halen bij de conciërge. Met dit briefje kunnen leerlingen tot de les toegelaten worden.

Lesverzuim komt helaas voor en brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling met betrekking tot verzuim te vinden.

In de regel gelden de onderstaande sancties:

  • absent: per lesuur twee lesuren terugkomen
  • te laat: de volgende ochtend om 08.00 uur melden bij de conciërge

In alle gevallen geldt dat bij herhaling zwaarder gesanctioneerd kan worden. Ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd, de pedagogisch medewerkster wordt ingeschakeld en indien nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Verlof buiten schoolvakanties

Verlofaanvragen kunnen schriftelijk of via email daltondokkum@pj.nl worden ingediend bij de schoolleiding. De regels van de leerplichtwet worden bij verloftoewijzing gehanteerd.

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

  • gewichtige omstandigheden;
  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.

Voor het aanvragen van verlof is het Protocol
verlof buiten de schoolvakanties en toptalenten januari 2019” beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.