Medezeggenschap (MR)

Een goede en prettige school maken we samen: ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat we allen betrokken zijn bij het onderwijs en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat we als betrokkenen kunnen meepraten.

Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs

Bij onze scholengemeenschap, OVO Fryslân-Noord, heeft elke school een eigen karakter en identiteit. Daarom is het goed dat medezeggenschap ook per school geregeld wordt.

Piter Jelles de Brêge heeft dus een eigen deelraad (de raad op schoolniveau), net zoals de andere scholen van OVO. Daarnaast zijn er een bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR) per brinnummer en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de GMR en MR is te vinden op de pagina Verantwoording en inspraak.

Deelraad per school

Elke school heeft dus een eigen deelraad. Het aantal leden (vier of acht) hangt af van de grootte van de school. De deelraad houdt zich bezig met zaken die de eigen school betreffen (denk aan de lessentabel, de schoolgids, de besteding van de ouderbijdrage en het onderhoud van het schoolgebouw). De deelraad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de (G)MR, maar voor de eigen school.

De deelraad van De Brêge bestaat uit 2 medewerkers en 2 ouders, namelijk:
Mw I. Slot (docent)
Dhr E. Post (docent)
Mw D. van Genderen (ouder)
Mw J. Hiemstra (ouder)

Interesse als ouder om mee te praten?

Het is als ouder/verzorger interessant en belangrijk, om betrokken te zijn bij de school van uw kind. Door medezeggenschap hebt u invloed op hoe het onderwijs op school wordt vormgegeven; u praat mee en geeft advies en hebt de mogelijkheid om wel of niet met bepaalde zaken in te stemmen. Om samen een goede school te maken vinden wij het van belang dat de stem van de ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers gehoord wordt.

Hebt u interesse in de raad van De Brêge? Of bent u benieuwd wat lid worden van de raad inhoudt? Neemt u dan gerust contact op met dhr E. Post, voorzitter van onze raad, e-mail: epost@pj.nl.