Sociale veiligheid

Bij OSG Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders.

Sociaal veilig klimaat op eigen wijze

Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van OSG Piter Jelles verschillende zaken in. Denk aan met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden. Dit doen de scholen op zowel individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. De locaties van OSG Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in. Dit is onder andere afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de schoolcultuur.

Tevredenheidsonderzoeken

Daarnaast brengen alle scholen van OSG Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart. Dit door middel van leerling tevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken vind je op de website van Scholen op de kaart.

Pesten en gedragsregels

De pestcoördinator zorgt ervoor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden onder Schoolklimaat.

Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. De Dyk maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. 

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan. Op de Dyk zijn dhr. E Beerling (hbeerling@pj.nl) en mw. T. Vogelsang (tvogelsang@pj.nl) de pestcoördinatoren.

Vertrouwenspersoon 

Voor klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie kunnen leerlingen, personeelsleden of ouders terecht bij vertrouwenspersonen. Zij zijn het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals hierboven beschreven.

Ook kunnen vertrouwenspersonen bemiddelen tussen medewerkers en leerlingen wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid. Bij De Dyk is mw. M. Wijnsma intern contactpersoon (mwijnsma@pj.nl).

Extern vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersonen op de locaties van OSG Piter Jelles, zijn we voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten met GGD Fryslân. Voor de scholen van OSG Piter Jelles is Adriaentsje Tadema de externe vertrouwenspersoon. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

Klachtenregeling

Verder is de complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op onze website.