Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. In de bijlage staat het overzicht van de ouderbijdrage.

Gevolgen wel of niet betalen vrijwillige ouderbijdrage

Wij geven nadrukkelijk aan dat toelating tot de school, het deelnemen aan onderwijs, examens en extra activiteiten niet beïnvloed wordt door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor de meeste niet verplichte activiteiten en voorzieningen is de school er wel van afhankelijk, omdat deze hiervoor geen andere financieringsbronnen heeft.

Als ouders ervoor kiezen de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wanneer een substantieel aantal ouders ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen niet meer of in geringe mate kunnen aanbieden. Voor specifieke activiteiten kan de school besluiten dat deze alleen doorgang vinden als 90% van de ouders zich bereid hebben verklaard hiervoor te betalen. Meer inhoudelijke informatie hierover is te vinden in de schoolgids van de school en in het document over de ouderbijdrage.

Bijzondere situaties

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen belangrijk is om deel te nemen aan de extra activiteiten. Daarom kan een school van OSG Piter Jelles in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. De schoolleiding kan hier meer informatie over geven.

Instemming en verantwoording ouderbijdrage

De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming, wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering

OSG Piter Jelles sluit voor leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering geeft leerlingen de mogelijkheid om een beroep te doen op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit, in het geval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband. Denk hierbij aan normale schooldagen, maar ook excursies en schoolreizen.

Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit, is verzekerd voor een bepaald bedrag. Daarnaast is de reis van en naar school (de kortste route) verzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag 

Het kan zo zijn dat ouders te weinig geld hebben om hun kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, sport, muziekles of om schoolspullen te kopen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: geen of te weinig werk, een uitkering, echtscheiding, ziekte, hoge lasten of gewoon pech.

Hierdoor kan in Nederland een op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Om dit te voorkomen en om te zorgen dat elk kind mee kan doen, is het Kindpakket opgezet. Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Vorig jaar kon Samen voor alle kinderen (toen nog Kindpakket) in de gemeente Leeuwarden meer dan 2.000 kinderen helpen. Sinds kort is er zelfs een fonds voor studerende kinderen in de leeftijd 18 tot 21 jaar. Op de website van Samen voor alle kinderen staan alle vergoedingen op een rij en kun je gemakkelijk een vergoeding aanvragen.