Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. In de bijlage staat het overzicht van de ouderbijdrage.

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

In de vrijwillige ouderbijdrage wordt ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de school voor leerlingen afsluit. Voor alle scholen van OSG Piter Jelles gaat het om een bedrag van €2,25 per leerling.

Gevolgen wel of niet betalen vrijwillige ouderbijdrage

Wij geven nadrukkelijk aan dat toelating tot de school en het deelnemen aan onderwijs en examens niet beïnvloed wordt door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie hierover is te vinden in het document over Schoolkosten.

Kies je er als ouder/verzorger voor om de structurele of incidentele vrijwillige bijdrage niet te betalen? Dan is het wel mogelijk om uitgesloten te worden van extra activiteiten en diensten.

Bijzondere situaties

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen belangrijk is om deel te nemen aan de extra activiteiten. Daarom kan een school van OSG Piter Jelles in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. De schoolleiding kan hier meer informatie over geven.

Instemming en verantwoording ouderbijdrage

De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming, wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering

OSG Piter Jelles sluit voor leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering geeft leerlingen de mogelijkheid om een beroep te doen op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit, in het geval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband. Denk hierbij aan normale schooldagen, maar ook excursies en schoolreizen.

Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit, is verzekerd voor een bepaald bedrag. Daarnaast is de reis van en naar school (de kortste route) verzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag 

Het kan zo zijn dat ouders te weinig geld hebben om hun kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, sport, muziekles of om schoolspullen te kopen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: geen of te weinig werk, een uitkering, echtscheiding, ziekte, hoge lasten of gewoon pech.

Hierdoor kan in Nederland een op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Om dit te voorkomen en om te zorgen dat elk kind mee kan doen, is het Kindpakket opgezet. Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Vorig jaar kon Samen voor alle kinderen (toen nog Kindpakket) in de gemeente Leeuwarden meer dan 2.000 kinderen helpen. Sinds kort is er zelfs een fonds voor studerende kinderen in de leeftijd 18 tot 21 jaar. Op de website van Samen voor alle kinderen staan alle vergoedingen op een rij en kun je gemakkelijk een vergoeding aanvragen.