MR en Resonans

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs van Piter Jelles en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.

Voor een scholengemeenschap als OSG Piter Jelles, waar elke school een eigen karakter en identiteit heeft, is het juist ook belangrijk dat medezeggenschap per school geregeld wordt en niet alleen bovenschools. Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit zijn de raad op schoolniveau en de bovenschoolse medezeggenschapsraad.

De Raad van De Dyk

De raad van De Dyk bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De raad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen. Denk bijvoorbeeld aan de lessentabel, de schoolgids en het onderhoud van het schoolgebouw. De raad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de bovenschoolse MR, maar dan op schoolniveau. Momenteel bestaat de raad uit de volgende leden:

Geleding leerlingen

  • Danou Blokker

Geleding ouders

  • R. van Keulen
  • A. Siemonsma

Geleding personeel

  • Annemieke Veurman
  • Michiel Frankot

Bijna elk schooljaar ontstaan er in de raad tussentijdse vacatures, bijvoorbeeld wanneer een leerling eindexamen doet en van school gaat. Als deze leerling of één van de ouders van deze leerling raadslid is, dan heeft de raad weer ruimte voor een leerling óf een ouder. Het is de bedoeling de vacatures zo spoedig mogelijk te vervullen.

Resonansgroep

Naast de officiële raad kent de Dyk ook de Resonansgroep. Deze groep komt ongeveer één keer per zes weken bijeen; elke bijeenkomst dient drie doelen. Ten eerste bespreekt de schoolleiding beleidsvoornemens met de Resonansouders. De feedback die gegeven wordt, is input voor de oudergeleding van de Raad. Ten slotte gaan de Resonansouders per leerjaar uiteen en bespreken zij met een lid van de schoolleiding de meer dagelijkse gang van zaken. 

Voor de schoolleiding zijn de Resonansouders van grote waarde voor de ontwikkelingen in de school. De reflecties uit deze groep, de soms zeer positieve, maar soms ook zeer kritische feedback, wordt gebruikt om de school beter te maken.