Vertrouwenspersoon en pestcoördinator

De ISK heeft een interne vertrouwenspersoon. Hier kan een leerling, medewerker of ouder terecht wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, machtsmisbruik, discriminatie of communicatie op school.
De vertrouwenspersoon is: mevrouw F. Kooistra, email: fkooistra@pj.nl.

Naast de interne vertrouwenspersonen op de locaties van OSG Piter Jelles, zijn we voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten met GGD Fryslân. Voor de scholen van OSG Piter Jelles is Adriaentsje Tadema de externe vertrouwenspersoon. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

De vraagstukken die aan de vertrouwenspersoon wordt voorgelegd, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld, altijd in overleg met degene die een klacht indient. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op de website van OSG Piter Jelles

De ISK is verplicht zich in te spannen tegen pesten en te zorgen dat leerlingen veilig naar school kunnen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers die te maken hebben met pesten kunnen terecht bij de anti-pestcoördinator, mevrouw I. Paulusma (ipaulusma@pj.nl). De anti-pestcoördinator handelt volgens het pestprotocol Onderwijs – Anti-pestprotocol.pdf