Vertrouwenspersoon en pestcoördinator

De ISK heeft een interne vertrouwenspersoon. Hier kan een leerling, medewerker of ouder terecht wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, machtsmisbruik, discriminatie of communicatie op school.
De vertrouwenspersoon is: mevrouw F. Kooistra, email: fkooistra@pj.nl

De vraagstukken die aan de vertrouwenspersoon wordt voorgelegd, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld, altijd in overleg met degene die een klacht indient. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op de website van OSG Piter Jelles

De ISK is verplicht zich in te spannen tegen pesten en te zorgen dat leerlingen veilig naar school kunnen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers die te maken hebben met pesten kunnen terecht bij de anti-pestcoördinator, mevrouw I. Paulusma (ipaulusma@pj.nl). De anti-pestcoördinator handelt volgens het pestprotocol Onderwijs – Anti-pestprotocol.pdf