Medezeggenschapsraad (MR)

Een goede en prettige school maken we samen: leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het onderwijs van OSG Piter Jelles en daar ook invloed op uit kan oefenen.

Horizontale verantwoording en inspraak

Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt en is. Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). Dit zijn de deelraad, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Meer informatie hierover vind je op de pagina: Verantwoording en inspraak.

Deelraad

Iedere school heeft een eigen deelraad, welke bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. De deelraad is een raad op schoolniveau. Dit houdt in dat de deelraad zich bezig houdt met alle zaken die de eigen school betreffen. Denk hierbij aan de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw.

Het Servicebureau geldt ook als vestiging van OSG Piter Jelles, daarom heeft het Servicebureau een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers.

Deelraad ISK

De deelraad van de ISK bestaat uit de volgende personen: 

  • Voorzitter: Marsha Olyerhoek (personeel)
  • Secretaris:  Janny vd Wal (personeel)
  • Lid: Ireen Paulusma (namens leerlingen)
  • Lid: Lisa Koops (namens ouders/verzorgers en voogden)

De deelraad komt maximaal 4x per schooljaar bijeen.