Doorstroom

Binnen de ISK doorloopt iedere leerling een vaste route in een eigen tempo. Leerlingen die als beginners aangemeld worden, zullen gemiddeld anderhalf tot twee jaar lessen volgen aan de ISK.

Taalniveau

Een belangrijk uitgangspunt voor de overgang of doorverwijzing is het taalniveau. Het taalniveau wordt op verschillende manieren vastgesteld. Onder andere naar aanleiding van de resultaten van toetsen en opdrachten binnen groepsverband. In veel gevallen gaat het om methode afhankelijke toetsen.

Startfase van de leerroute

Naar aanleiding van de resultaten van de Cito-toetsen kan het taalniveau vastgesteld worden. Deze taaltoetsen zijn methode-onafhankelijk en worden regelmatig afgenomen bij alle leerlingen. Door deze regelmatige afname fungeert het toetssysteem als een leerlingvolgsysteem. 

De Cito-toetsen zijn uitgesplitst op drie niveaus in de volgende vaardigheden: 

 MondelingSchriftelijk
ActiefSprekenSchrijven
PassiefLuisterenLezen

Per toets kan het taalniveau van een leerling tamelijk nauwkeurig worden vastgesteld. Voor de overplaatsing naar een volgende groep is het nodig dat een leerling het vereiste niveau beheerst. Vervolgens bekijken we in hoeverre de leerling vooraf gestelde doelen na een periode heeft bereikt. Daarnaast kijken we naar de leerhouding, zelfstandigheid en aanwezigheid. 

Uitstroomfase van de leerroute 

Om het niveau voor Nederlands en rekenen vast te stellen gebruiken we de landelijk erkende TOA toetsen. Deze toetsen zijn er op de volgende niveaus: A2, 1F, 2F en 3F. 

De meeste ISK leerlingen kunnen tijdens hun verblijf A2 of 1F niveau halen. Dit is voldoende voor doorstroom naar vmbo of mbo. Leerlingen die 2F of 3F niveau halen kunnen doorstromen naar de havo of het vwo. 

TOA Toets

Een leerling maakt een TOA toets als hij, naar het oordeel van de docent, voldoende kennis en vaardigheden heeft om de toets succesvol af te leggen. Een TOA toets kan maar één keer per jaar gemaakt worden. Haalt de leerling de toets niet, dan kan de toets 3 maanden later herkanst worden. 

Individueel trajectplan

Iedere leerling heeft een individueel trajectplan waarin onder andere beschreven staat welk eindniveau de leerling wil behalen en naar welke vervolgopleiding de leerling wil doorstromen. Iedere drie maanden krijgt de leerling een tussenstand uitgereikt. Daarin staan de behaalde toetsen en kan een leerling snel aflezen op welk niveau hij of zij zit en of hij/zij voldoende vorderingen maakt.

Samen met ouders/verzorgers/voogd bespreken we de tussenstand en maken we afspraken over wat de leerlingen in de volgende drie maanden gaat doen. 

Uitzonderingen 

In de meeste gevallen voldoen de geschetste procedures uitstekend. Het doorlopen van de leerroute is echter niet voor alle leerlingen haalbaar. 

Als het doorlopen van de leerroute voor een leerling niet haalbaar is, zoeken we in overleg met ouders/verzorgers/voogd naar een passende oplossing.

Streefdoelen NT2

Uitstroomprofielen ISK

Uitstroomprofielen ISK