Pedagogisch klimaat

De ISK is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de West-Europese cultuur. Integratie is van belang voor onze leerlingen. Uitgangspunt voor de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan is verdraagzaamheid en respect voor elkaar. 

Open voor iedereen

De ISK staat als onderdeel van een openbare scholengemeenschap open voor iedereen. Ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen. Dit wordt onder meer benadrukt in: 

  • Aandacht voor normen en waarden, waarbij we de gelijkwaardigheid der seksen extra willen benadrukken; 
  • aandacht voor gewoonten en gebruiken; 
  • aandacht voor persoonlijke verzorging en voeding. 

Verder vinden we de omgangsvormen belangrijk:

  • Kennisnemen van maatschappelijke structuren; 
  • kennisnemen van cultuur. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de viering van Sint Nicolaas, Kerst en Pasen, maar ook dagelijks in het maken van afspraken, op tijd komen, enzovoort.