Pestcoördinator

Iedereen alert

Een sociall veilige omgeving is essenteieel op Montessori High School . Daarom zijn op Montessori High School alle medewerkers alert op pestgedrag. Montessori High School maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Pestcoördinator bij Montessori High School

Op Montessori High School is Inge Nieuwhof de pestcoördinator. De Pestcoördinator zorgt er, samen met alle leerlingen en teamleden, voor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van de school.