Medezeggenschap

Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). Dit zijn de deelraad, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Deelraad

Iedere school heeft een eigen deelraad, welke bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. De deelraad is een raad op schoolniveau. Dit houdt in dat de deelraad zich bezig houdt met alle zaken die de eigen school betreffen. Denk hierbij aan de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw.

Het Servicebureau geldt ook als vestiging van OSG Piter Jelles, daarom heeft het Servicebureau een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers.

Deelraad Montessori High School

De bezetting van de deelraad van de Montessori High School is als volgt:

Aukje Ypma (voorzitter)
Peter van der Leij (secretaris)
Paul van Gessel (ouder)
Lonneke Keestra ( leerling)
Ryanne Algra (leerling)

Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen OSG Piter Jelles is er een medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover vind je op de algemene schoolgids website op de volgende pagina: Verantwoording en inspraak.