Medezeggenschap

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat al deze partijen betrokken zijn bij het onderwijs en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.

Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs

Voor een scholengemeenschap als stichting OVO Fryslân-Noord, waar elke school een eigen karakter en identiteit heeft, is het juist ook belangrijk dat medezeggenschap per school geregeld wordt en niet alleen bovenschools.

Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord. Dit zijn de deelraad (raad op schoolniveau), de medezeggenschapsraad (bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR) per brinnummer en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De WMS onderscheidt zaken die van belang zijn voor één school en zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle (of de meerderheid van de) scholen. Meer informatie over de GMR en MR vind je op de pagina Verantwoording en inspraak.

Deelraad per school

Elke school heeft een eigen deelraad die bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. Het Servicebureau heeft een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers. Het aantal leden (vier of acht) van de deelraad is afhankelijk van de grootte van de school. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen (bijvoorbeeld de lessentabel, de schoolgids, de besteding van de ouderbijdrage en het onderhoud van het schoolgebouw etc.) De deelraad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de (G)MR, maar dan op schoolniveau.

De bezetting van de deelraad van de Montessori High School is als volgt:

Aukje Ypma (voorzitter)
Sake Swart (secretaris)
Paul van Gessel (ouder)

Bernadette Nieland ( leerling)
Tessa Groenewold ( leerling)

Als ouder in de GMR of deelraad?

Het is als ouder interessant, maar vooral belangrijk, om betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren). Door medezeggenschap heb je invloed op hoe het onderwijs op school wordt vormgegeven; je praat mee en geeft advies, maar hebt ook de mogelijkheid om wel of niet met bepaalde zaken in te stemmen. Om samen een goede school te maken is het belangrijk dat zowel de stem van de ouders, leerlingen als medewerkers gehoord wordt.

Contact

Interesse in deelname of andere vragen over de GMR of de deelraad? Of ben je geïnteresseerd in medezeggenschap in het algemeen?

Neem dan contact op met de GMR door te mailen met gmr@ovo-fryslannoord.nl.