Verzuim en verlof

Verzuimbeleid

De aanwezigheid van leerlingen in de lessen en werktijduren wordt elke lesuur digitaal geregistreerd. Ook het te laat komen wordt vastgelegd. Bij absentie van een leerling, waarvan de reden onbekend is, wordt een mailbericht naar de ouders/verzorgers gestuurd. Bij ongeoorloofde absentie van een leerling wordt het verzuimprotocol gevolgd. Het verzuimprotocol is gepubliceerd op de website van OSG Piter Jelles en ligt ter inzage op school.

Ziek melden

Bij ziekte sturen de ouders/verzorgers, bij voorkeur vóór 8.30 uur een ingevuld formulier via de website. Dit formulier staat op de website van Montessori High School onder het tabblad ‘Ouders’.

Directe link: Afmelding leerling – Montessori High School

Deze ziekmelding geldt in principe alleen voor de schooldag waarop de melding wordt gedaan. De ziekmelding moet dus elke ziektedag herhaald worden. Als een leerling ziek wordt op school, wordt er eerst contact gezocht met de ouders/verzorgers door te bellen of per e-mail. Pas daarna krijgt een leerling toestemming om ziek naar huis te vertrekken.

Verlof buiten schoolvakanties

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouders/verzorgers minimaal één maand van tevoren schriftelijk aanvragen bij de verlof coördinator. Op Montessori High School is dit Inge Nieuwhof. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

  • gewichtige omstandigheden;
  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.

Voor het aanvragen van verlof is een protocol beschikbaar (Protocol verlof buiten de schoolvakanties en toptalenten januari 2019). De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.