Onderwijstijd

De grenzen van wat exact onderwijstijd is, worden geregeld via de wet op de onderwijstijd. De nieuwe wet biedt heel veel ruimte aan scholen. De norm is als volgt:

 • Een leerling die klas 4 vmbo heeft afgerond, heeft minimaal 3700 uur onderwijs aangeboden heeft gekregen;
 • een havo-leerling die is afgestudeerd, moet 4700 uur onderwijsaanbod hebben gehad;
 • de vwo-leerling, die zes jaar onderwijs heeft gehad, moet 5700 uur onderwijs aangeboden gekregen hebben.

Lesgeven op basis van visie

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen van leerlingen, geïnspireerde, zinvolle lessen. Er zijn veel onderwijsmogelijkheden. Elke vestiging van OSG Piter Jelles heeft specifieke lessentabellen die passen bij de onderwijskundige visie van de vestiging. De lessen zijn daarin opgenomen. Daarnaast zijn stages, excursies, buitenlesactiviteiten, bijlessen en steunlessen ook onderwijs gerelateerde activiteiten.

Vakantiedagen

Naast bovenstaande norm is via de wet geregeld hoeveel vakantiedagen, al dan niet aaneengesloten, mogen worden gepland. De medezeggenschap controleert, adviseert en stemt in met onderwijsvisies, geplande en gerealiseerde lesuren en lessentabellen.

Activiteiten 

Naast de onderwijstijd op de lessentabel behoren de volgende activiteiten tot onderwijstijd:

 • Inhaal-/herkansinguren;
 • schoolreizen;
 • werkweken;
 • excursies;
 • theater en filmbezoek;
 • individuele- en groepsopdrachten;
 • presentaties;
 • ouder(leerling)spreekavonden;
 • m@s (klussenkaart);
 • introductie;
 • sporttoernooien;
 • klassementoractiviteiten;
 • loopbaanoriëntatie (lob);
 • profielwerkstuk (pws).

Lesuitval

Het kan zijn dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. Hoe de school hier vervolgens mee omgaat, is verschillend per vestiging. Afhankelijk van het onderwijsconcept van de vestiging, het niveau en het leerjaar van de leerlingen en om welke les het gaat, wordt er gekozen voor een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een andere docent de les overneemt, dat de leerlingen worden opgevangen door een collega of dat de les komt te vervallen.