Verzuim en lesuitval

Lesverzuim kan voorkomen en het brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Het verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling m.b.t. verzuim te vinden (Verzuimprotocol 2023-2024 volgt zo spoedig mogelijk). 

Ziekteverzuim als signaal

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat regelmatig schoolverzuim vaak een eerste stap is naar voortijdig schoolverlaten. Om onnodige schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen is samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD een nieuwe aanpak bedacht. Dit alles vindt plaats met de bedoeling om leerlingen die meer dan gemiddeld ziek thuisblijven zo snel mogelijk in contact te brengen met de schoolverpleegkundige, in de hoop dat schoolverzuim dan niet zo snel uitloopt op definitief afhaken.

Lesuitval

Voor de roosterwijzigingen per dag van de klassen hebben we het volgende afgesproken:

• De opvang van lessen geldt alleen voor leerjaar 1 en 2

• Alleen het 1e en het laatste uur van de leerjaren 1 en 2 kunnen vervallen. Wanneer de banduren weer opstarten (vanaf 18 september) dan is het banduur het 1e uur.

• De tussenliggende uren worden, indien mogelijk, opgevangen een teamlid.

• Als er tussenuren ontstaan doordat opvang door een teamlid niet kan worden gerealiseerd kunnen leerlingen aan het werk op de leerpleinen.