Frysk

Op it Ljouwerter Lyseum stiet Frysk as ferplicht fak ien oere wyks op it roaster yn klas 1. Yn de lessen brûkt de dosinte de digitale metoade ‘Searje36’ en it magazine ‘Linkk’. Yn dat learstofoanbod wurdt rekken holden mei de taaleftergûn fan de learlingen: binne dy fan thús út al of net Frysktalich? Wat binne de basisfeardichheden (prate, lêze, ferstean, skriuwe) fan de bern? Dêrby wurdt ek gebrûk makke fan mjitynstruminten lykas de Frisiatoets. Yn it Taalplan Frysk fan de Provinsje Fryslân hat it Lyseum it taalprofyl A. Dat wol sizze dat yn it lesprogramma alle kearndoelen neistribbe wurde.

Njonken it neamde learstofoanbod wurdt gebrûk makke fan Frysktalige telefyzjesearjes lykas ‘De Koers’ en ‘Bosk’. Itselde jildt foar ûnderdielen fan ‘11en30.nu’, de kanon fan de Fryske Skiednis. Yn de earste klas wurdt ek oanheakke by provinsiale lêsbefoarderings-projekten.

Keuzefak

Nei learjier 1 wurdt Frysk in keuzefak. Learlingen dy’t dêr foar kieze, krije ien oere Frysk yn de twadde. Yn klas 3 wurdt as dat om it roaster kin in module Frysk organisearre. Omdat de keuzegroepen net grut binne, wurde dy meastentiids kombinearre.

Yn de bânoeren kinne learlingen kieze nei in bepaald fak of aktiviteit ta te gean. Yn it ramt fan Frysk wurde ek lessen oanbean yn dy oeren. Bern dy’t út eigen nijsgjirrigens mear witte wolle oer taal en kultuer yn Fryslân kinne dêr har gerak krije. Underwerpen en tema’s dy’t behannele wurde, stelle se meastentiids yn ‘e mande mei de dosinte fêst.

Yn de twadde faze is Frysk in keuzefak foar it fakkepakket.

Digitaal lesmateriaal

Yn de boppebou wurdt stadichoan mear gebrûk makke fan digitaal lesmateriaal, bygelyks út grutte projekten as Fryslânsdossier (taal, kultuer en skiednis), de Fryske ôfdieling fan Lezen voor de Lijst (fiksje) en Salang’t de beam bloeit (literatuer). Gebrûk fan dit learstofoanbod makket it mooglik om yndividuelere learrûtes gear te stallen mei de kandidaten. Yn it basisprogramma Taalfeardichheden foar de hiele groep leit dan de klam op bygelyks lêzen en skriuwen.

Fries

Op het Leeuwarder Lyceum staat Fries als verplicht vak één uur per week op het lesrooster in klas 1. In de lessen gebruikt de docente de digitale methode ‘Searje36’ en het tijdschrift ‘Linkk’. In het leerstofaanbod wordt rekening gehouden met de taalachtergrond van de leerlingen: zijn ze van huis uit wel of niet Friestalig? Wat zijn de basisvaardigheden (praten, lezen, verstaan en schrijven) van de kinderen? Daarbij wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten zoals de Frisiatoets. In het Taalplan Frysk van de Provicie Fryslân heeft het Lyceum taalprofiel A. Dat wil zeggen dat in het lesprogramma alle kerndoelen nagestreefd worden.

Naast het eerder genoemde leerstofaanbod wordt gebruik gemaakt van Friestalige televisieseries zoals ‘De Koers’ en ‘Bosk’. Datzelfde geldt voor onderdelen van ‘11en30.nu’, de kanon van de Friese geschiedenis. In de eerste klas doet het Lyceum ook mee aan provinciale leesbevorderingsprojecten.

Keuzevak

Na leerjaar 1 wordt Fries een keuzevak. Leerlingen die daarvoor kiezen, krijgen één uur per week Fries in de tweede. In klas 3 wordt als dat in het rooster mogelijk is een module Fries georganiseerd. Omdat de keuzegroepen niet groot zijn, worden die meestal gecombineerd.

In de zogenaamde banduren kunnen leerlingen ervoor kiezen naar een bepaald vak of bepaalde activiteit te gaan. In het kader van Fries worden in die uren ook lessen aangeboden. Kinderen die vanuit eigen nieuwsgierigheid meer willen weten over taal en cultuur in Friesland krijgen daar de gelegenheid. Onderwerpen en thema’s die behandeld worden, stellen zij meestal vast in samenspraak met de docente.

In de Tweede Fase is Fries een keuzevak voor het vakkenpakket.

Digitaal lesmateriaal

In de bovenbouw (vanaf klas 4) wordt langzamerhand steeds meer gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal, bijvoorbeeld uit grote projecten als Fryslândossier (taal, kultuer/geschiedenis, de Friese afdeling van Lezen voor de Lijst (fictie) en Salang’t de beam bloeit (literatuer). Gebruik van dit leerstofaanbod maakt het mogelijk individueler leeroutes samen te stellen met de kandidaten. In het basisprogramma Taalvaardigheden voor de hele groep ligt dan de nadruk op bijvoorbeeld lezen en schrijven.