Pedagogisch klimaat

Op het Stedelijk Gymnasium is Peter Slager de anti-pestcoördinator. De anti-pestestcoördinator zorgt ervoor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de anti-pestestcoördinator) doorgenomen.

Gedragsregels en anti-pestprotocol

De gedragsregels zijn te vinden op de website van OSG Piter Jelles. Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. School maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

In het anti-pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Verder brengen alle scholen van Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart door middel van leerling tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart.