Pedagogisch klimaat

Gedragsregels en anti-pestprotocol

De gedragsregels zijn te vinden op de website van OSG Piter Jelles. Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. School maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

In het anti-pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Op het Stedelijk Gymnasium is Peter Slager (pslager@pj.nl) de anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator zorgt ervoor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de anti-pestcoördinator) doorgenomen.

De vertrouwenspersoon bij het Stedelijk Gymnasium is een externe functionaris, Adriaentsje Tadema, die is aangesteld voor alle leerlingen van OSG Piter Jelles. De vertrouwenspersoon kan de klacht van de leerling afhandelen door middel van bemiddeling of kan de leerling helpen de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de verdere procedure. Er zijn speciale vertrouwensinspecteurs voor als er sprake is van ongewenste intimiteiten op school. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

Verder brengen alle scholen van Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart door middel van leerling tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart.