Onderwijstijd

De grenzen van wat exact onderwijstijd is, worden geregeld via de wet op de onderwijstijd. De norm is dat een vwo-leerling, die zes jaar onderwijs heeft gehad, 5700 uur onderwijs aangeboden gekregen moet hebben.

Lesgeven op basis van visie

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school les. Als gymnasium vinden we het daarnaast erg belangrijk dat we juist de onderwijs specifieke vragen van leerlingen kunnen beantwoorden door inspirerende en zinvolle lessen te geven.

Er zijn op onze school tal van onderwijsmogelijkheden naast de lessen om de opgedane inspiratie nog groter te maken. Dit kan bij ons bijvoorbeeld door het doen van (buitenland)stages, mee gaan op onderwijsexcursies en buitenles-activiteiten, het bijwonen van bijlessen, de schoolclub te besturen, het behalen van taalcertificaten of meedoen aan verscheidene Olympiades. Op onze school mag iedereen zich op zijn of haar manier ontplooien.

Vakantiedagen

Naast bovenstaande norm is via de wet geregeld hoeveel vakantiedagen, al dan niet aaneengesloten, mogen worden gepland. De medezeggenschap controleert, adviseert en stemt in met onderwijsvisies, geplande en gerealiseerde lesuren en lessentabellen.

Activiteiten die als onderwijstijd gelden

Tijdens de onderwijstijd die niet door lessen gevuld wordt, kan een leerling naar de manege gaan om daar zelfstandig te werken. Ook zijn er lokalen aangewezen waar leerlingen met elkaar kunnen overleggen.

Huiswerk maken

In de weken dat er geen toetsen of examens zijn, staat de kantine ter beschikking van de leerlingen. Als het zelfstandig thuis huiswerk maken niet altijd lukt, kunnen leerlingen altijd terecht in de manege gedurende het huiswerkuur. Ook kan de leerling hulp krijgen bij bepaalde vakken of lesonderdelen via oudere leerlingen (tutoring) of via een docent (hulples).

Diverse activiteiten

Op onze school is er veel keuze om naast de reguliere lessen hun talenten te ontplooien door tal van activiteiten:

  • leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om aan nationale en internationale Olympiades deel te nemen;
  • leerlingen die een topsportstatus hebben, worden gefaciliteerd in hun deelname aan toernooien en wedstrijden. De scholengemeenschap OSG Piter Jelles heeft daarover afspraken gemaakt met Het Steunpunt voor Topsport Noord Nederland;
  • op cultureel en artistiek gebied stimuleren en faciliteren we leerlingen om mee te doen aan wedstrijden.
  • Leerlingen kunnen buiten lessen om meedoen met zogenaamde f0cusprojecten: cursussen in fotografie en kunst, meedoen met de Legoleague of deelnemen aan een debatclub.

Daarnaast zijn er bij Nederlands schrijf- en dichtwedstrijden, is er bij biologie het DNA-practicum, bij wiskunde de kangoeroewedstrijd en organiseren de klassieke talen vertaalwedstrijden Grieks en Latijn, Europese examens Latijn (klas 2) en Grieks (klas 3) en de landelijke Ken-je-Klassiekenquiz. Eindexamenleerlingen met het vak Kunst kunnen met hun examenwerk exposeren in het Fries Museum. Deelname aan het OSG Piter Jelles project Arts eXpression levert schitterende acts op.

Begeleiding

Niet al deze activiteiten zijn schoolactiviteiten in die zin, dat we de deelnemende leerlingen begeleiden en meegaan naar manifestaties. Als dat nodig en mogelijk is, roepen we de hulp van ouders in. Vaak zal de leerling ook zelf op pad mogen en moeten gaan.

Verdieping vanuit leerlingen zelf

Soms ondernemen leerlingen op individuele basis verdiepende activiteiten. Elk initiatief van leerlingen wordt aangemoedigd en beloond door buiten de lestijden zowel schoolruimten als overige faciliteiten beschikbaar te stellen.

We organiseren de activiteiten onder de naam Maatwerk. Om tot een verantwoording van deze schoolactiviteiten te komen, vragen we de leerlingen om hun activiteiten op te nemen in hun persoonlijk Portfolio.

It’s Learning en Plusdocument

Deze is te vinden op Its Learning, in de vorm van een verslag, werkstuk of presentatie. Aan het eind van de zesde klas wordt een selectie van de activiteiten opgenomen in het Plusdocument. De mentor begeleidt de leerling.