Onderwijstijd

De grenzen van wat exact onderwijstijd is, worden geregeld via de wet op de onderwijstijd. De nieuwe wet biedt heel veel ruimte aan scholen. De norm is als volgt:

  • Een leerling die klas 4 vmbo heeft afgerond, heeft minimaal 3700 uur onderwijs aangeboden heeft gekregen;
  • een havo-leerling die is afgestudeerd, moet 4700 uur onderwijsaanbod hebben gehad;
  • de vwo-leerling, die zes jaar onderwijs heeft gehad, moet 5700 uur onderwijs aangeboden gekregen hebben.

Lesgeven op basis van visie

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen van leerlingen, geïnspireerde, zinvolle lessen. Er zijn veel onderwijsmogelijkheden. Elke vestiging van OSG Piter Jelles heeft specifieke lessentabellen die passen bij de onderwijskundige visie van de vestiging. De lessen zijn daarin opgenomen. Daarnaast zijn stages, excursies, buitenlesactiviteiten, bijlessen en steunlessen ook onderwijs gerelateerde activiteiten.

Vakantiedagen

Naast bovenstaande norm is via de wet geregeld hoeveel vakantiedagen, al dan niet aaneengesloten, mogen worden gepland. De medezeggenschap controleert, adviseert en stemt in met onderwijsvisies, geplande en gerealiseerde lesuren en lessentabellen.

Activiteiten die als onderwijstijd gelden

Tijdens de onderwijstijd die niet door lessen gevuld wordt, kan een leerling naar de manege gaan om daar zelfstandig te werken. Ook zijn er lokalen aangewezen waar leerlingen met elkaar kunnen overleggen.

Huiswerk maken

In de weken dat er geen toetsen of examens zijn, staat de kantine ter beschikking van de leerlingen. Als het zelfstandig thuis huiswerk maken niet altijd lukt kunnen leerlingen altijd terecht in de manege gedurende het huiswerkuur. Ook kan de leerling hulp krijgen van oudere leerlingen (tutoring).

Diverse activiteiten

Deelname aan de volgende activiteiten wordt door de vakdocent, in samenwerking met de mentor, gevolgd. De mentor zorgt er voor dat de leerling de voor hem of haar ingeplande onderwijsactiviteit daadwerkelijk volgt en dus niet verzuimt.

  • Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om aan nationale en internationale Olympiades deel te nemen;
  • leerlingen die een topsportstatus hebben worden gefaciliteerd in hun deelname aan toernooien en wedstrijden. De scholengemeenschap OSG Piter Jelles heeft daarover afspraken gemaakt met Het Steunpunt voor Topsport Noord Nederland;
  • ook op cultureel en artistiek gebied stimuleren en faciliteren we leerlingen om mee te doen aan wedstrijden.

Daarnaast zijn er bij Nederlands schrijf- en dichtwedstrijden, is er bij biologie het DNA-practicum, bij wiskunde de kangoeroewedstrijd en organiseren de klassieke talen vertaalwedstrijden Grieks en Latijn, Europese examens Latijn (klas 2) en Grieks (klas 3) en de landelijke Ken-je-Klassiekenquiz. Eindexamenleerlingen met het vak Kunst kunnen met hun examenwerk exposeren in het Fries Museum. Deelname aan het OSG Piter Jelles project Arts eXpression levert schitterende acts.

Begeleiding

Niet al deze activiteiten zijn schoolactiviteiten in die zin, dat we de deelnemende leerlingen begeleiden en meegaan naar manifestaties. Als dat nodig en mogelijk is, roepen we de hulp van ouders in. Vaak zal de leerling ook zelf op pad mogen en moeten gaan.

Verdieping vanuit leerlingen zelf

Soms ondernemen leerlingen op individuele basis verdiepende activiteiten. Elk initiatief van leerlingen wordt aangemoedigd en beloond door buiten de lestijden zowel schoolruimten als overige faciliteiten beschikbaar te stellen.

We organiseren de activiteiten onder de naam Maatwerk. Om tot een verantwoording van deze schoolactiviteiten te komen, vragen we de leerlingen om hun activiteiten op te nemen in hun persoonlijk Port Folio.

It’s Learning en Plusdocument

Deze is te vinden op Its Learning, in de vorm van een verslag, werkstuk of presentatie. Aan het eind van de zesde klas wordt een selectie van de activiteiten opgenomen in het Plusdocument. De mentor begeleidt de leerling.