Lesuitval, absentie en verzuim

Lesuitval

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de leerlingen een aaneengesloten rooster houden. Mocht het een keer niet mogelijk zijn om het rooster aaneengesloten te houden, dan hebben wij altijd opvang voor leerlingen in De Manege, waar bijvoorbeeld huiswerk gemaakt kan worden.

Verzuim

Lesverzuim komt helaas voor en brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling met betrekking tot verzuim te vinden.

Absentie

Aanpak van verzuim is een belangrijk aspect van goede leerlingenzorg. We besteden daar veel aandacht aan. Dat begint al ’s ochtends met de opvang van telaatkomers. Via het registratiesydteem in SOMToday hebben de conciërges direct toegang tot de gegevens die gedurende de dag door de docenten in de vaklessen worden geregistreerd.

Registratie van absentie

De docenten voeren elk uur de absenten in, in het registratiesysteem van SOMtoday. Bij verdenking van spijbelen wordt onmiddellijk contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Mentoren worden periodiek op de hoogte gehouden. Conform de door de overheid opgestelde regels melden wij ongeoorloofde absentie via het digitaal loket bij de afdeling leerplicht van de woongemeente van een leerling.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar komt zes keer per jaar op school voor het verzuimspreekuur. Leerlingen die veelvuldig te laat komen of regelmatig een uurtje missen, worden daar naartoe gestuurd.

Ziek

Als een leerling ziek is meldt de ouder dit via e-mail (absentiegym@pj.nl), of telefonisch (058 8801200).

Verlof buiten schoolvakanties

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

  • gewichtige omstandigheden;
  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.

Voor het aanvragen van verlof is het Protocol verlof buiten de schoolvakanties en toptalenten januari 2019 beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.