Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Ook laten we zien uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd.

Gevolgen wel of niet betalen vrijwillige ouderbijdrage

Wij geven nadrukkelijk aan dat toelating tot de school en het deelnemen aan onderwijs en examens niet beïnvloed worden door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Bijzondere situaties

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen belangrijk is om deel te nemen aan de extra activiteiten. Daarom kan een school van OSG Piter Jelles in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. De schoolleiding kan hier meer informatie over geven.

Instemming en verantwoording ouderbijdrage

De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming, wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Overzicht ouderbijdrage

Klas 1 t/m 6
Verzekering €  2,25
Oudervereniging €  7,50
Schoolfonds (leerlingenactiviteiten) € 37,75
Totaal € 47,50

Overzicht bijkomende kosten

Niet alles valt onder de regeling gratis leermiddelen. Hiernaast geven we in het document Overzicht Bijkomende Kosten Stedelijk Gymnasium aan wat niet onder deze regeling valt. We geven daarbij aan wat je zelf moet aanschaffen en wat via de school en het jaarlijkse machtigingsformulier wordt geregeld.

Excursies

Als school vinden wij het belangrijk om met onze leerlingen binnen en buiten Leeuwarden op stap te gaan. De meeste excursies hebben een directe relatie met de inhoud van ons curriculum, met als echte Gymnasiale topper natuurlijk de Romereis.

Sommige reizen hebben een meer recreatieve en groepsvormende inhoud. Omdat excursies natuurlijk ook altijd kosten met zich meebrengen, hebben wij in overleg met onze Oudervereniging het beleid vastgesteld. Uiteraard is geen enkele excursie verplicht. 

In sommige gevallen kan bij excursies met relatie tot ons curriculum een beroep gedaan worden op het noodfonds van OSG Piter Jelles. Als ouder/verzorger kun je je in dat geval richten tot de rector.

Meer informatie over excursies is hiernaast te vinden in het document Excursies Stedelijk Gymnasium.