Pedagogisch klimaat

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze scholen hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op de website van Samenwerkingsverband Fryslan-Noard staan de ondersteuningsprofielen van onze scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen. Met de komst van Passend Onderwijs verviel de regeling
voor Leerlinggebonden Financiering (LGF, ook wel ‘het rugzakje’ genoemd).

Rebound
Aan het Samenwerkingsverband is een Reboundvoorziening verbonden. De Rebound is bedoeld als opvang van leerlingen die vanwege probleemgedrag tijdelijk niet meer passen binnen de normale schoolsituatie. De Reboundvoorziening is een laatste kans voor de leerling om alsnog de schoolloopbaan, na een periode van intensieve begeleiding, succesvol af te sluiten.

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet Onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van de scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling wordt aangemeld, gaat in gesprek met de ouders over welke speciale school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs. Deze school geeft vervolgens aan of de leerling kan worden toegelaten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Sociale veiligheid
Bij Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders. Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van Piter Jelles met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op klassikaal niveau en op schoolniveau. De locaties van Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in o.a. afhankelijk van de leerlingenpopulatie en schoolcultuur.
Op YnSicht zijn de pestcoördinatoren mevrouw M. Van de Linde en mevrouw Y. van der Velde. De Pestcoördinator zorgt er voor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van iedere school. Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. School maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan. Verder brengen alle scholen van Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart d.m.v. leerling tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl

Overige regelingen in protocollen

In het leerlingenstatuut van Piter Jelles worden de rechten en plichten van de leerlingen beschreven. We gaan ervan uit dat we op een normale, respectvolle wijze met elkaar omgaan. In geval van ernstig wangedrag treedt de regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering in werking. Deze regeling is hier te vinden op en ligt ter inzage op school. In het voortgezet onderwijs geldt de Wet op de kwaliteitszorg. Eén van de onderdelen van deze wet is het Klachtrecht. Het Klachtrecht geeft ouders/verzorgers en leerlingen het recht om te klagen over schoolse zaken. De wijze waarop dit kan is vastgelegd in de klachtenregeling Piter Jelles en is te vinden op onze website.

Piter Jelles heeft een protocol over het gebruik van e-mail en internet door de leerlingen. Hierin staan gedragsregels voor leerlingen ten aanzien van verantwoord e-mail- en internetgebruik en regels over de controle hierop. Onrechtmatig gebruik van de voorzieningen, in strijd met de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden. Piter Jelles respecteert de privacy van haar leerlingen. Via deze pagina is te lezen hoe Piter Jelles en dus ook onze school omgaat met de gegevens van de leerlingen. Af en toe worden er tijdens (niet-)lesgebonden situaties foto’s (soms ook films) gemaakt door de school, bijvoorbeeld op schoolfeesten, tijdens excursies en sportdagen of bij projecten. Deze foto’s worden soms gebruikt in online en/of offline publicaties over Piter Jelles.

Hiervoor wordt conform de AVG toestemming voor gevraagd. Piter Jelles houdt zich ook op andere gebieden aan de geldende regels voor privacy.
Werkstukken die door de leerlingen gemaakt worden in opdracht van de school zijn intellectueel eigendom van de leerling. Dit betekent dat de school bij gebruik van de werkstukken, voor bijvoorbeeld publicaties, vooraf toestemming vraagt aan de leerling.